Minnessjukdomar hos personer i arbetsför ålder

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Minnessjukdomar hos personer i arbetsför ålder

I Finland finns det uppskattningsvis 7 000 personer under 65 år som drabbats av en progressiv minnessjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste i alla åldrar. En minnessjukdom som beror på en degeneration i pann-tinningloben och sällsynta sjukdomsformer, till exempel Hakolas sjukdom, Huntingtons sjukdom och CADACIL, är vanligare bland människor i arbetsför ålder än bland äldre personer. Då det gäller människor i arbetsför ålder misstänker man att långvarigt alkoholbruk kan ha gett upphov till vart tionde fall av minnessjukdom.

I dagens arbetsliv framgår minnesproblem ofta i ett tidigt skede, men då det gäller människor i arbetsför ålder förstår man inte alltid att misstänka en minnessjukdom, och problemen kan felaktigt diagnostiseras som exempelvis arbetsutmattning, depression eller glömska som beror på användning av rusmedel. Då det gäller minnessjukdomar hos personer i arbetsför ålder är minnet inte nödvändigtvis det första som ger upphov till några symtom, vilket kan fördröja diagnosen för en minnessjukdom. 

Symtomen på och behandlingen av minnessjukdomar är huvudsakligen de samma oavsett åldern. Livssituationen för människor som i arbetsför ålder drabbats av en minnessjukdom kan dock ge upphov till utmaningar som inte nödvändigtvis är de samma som i fråga om äldre personer:

  • God fysisk kondition, förmåga och vilja att leva ett aktivt liv
  • Omfattande, sociala kretsar som lätt inskränks i och med sjukdomen och ger upphov till ensamhet
  • Aktivt arbetsliv, kamp med funktionsförmåga som förändras och arbetskrav, och sannolikt tidigare pensionering än planerat
  • Maken/makan till en person i arbetsför ålder måste ofta överväga alternativa arbetsarrangemang, om den anhörigas sjukdom kräver det
  • Förändringar i relationen mellan två personer i ett aktivt livsskede
  • Barn som behöver särskilt stöd under en förälders sjukdomsprocess

Människor som har insjuknat i arbetsför ålder och deras närstående behöver stöd och hjälp som anpassats för dem för att de ska kunna klara av den förändrade livssituationen och fortsätta sitt liv som tidigare så länge som möjligt. Också kamratstöd som ges av andra personer i arbetsför ålder som stått inför samma livssituation är viktigt.