Läkemedelsfri behandling

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Läkemedelsfri behandling

En god behandling vid minnessjukdom inkluderar ofta läkemedelsbehandling. Läkemedelsfria behandlingsformer och rehabilitering är dock minst  lika viktiga.

I läkemedelsfri behandling strävar man till att fastställa faktorer som utlöser symtom. På detta sätt kan man begränsa eller undvika att dessa uppkommer – eller åtminstone kan man göra det lättare för alla att stå ut med dessa situationer. Man förändrar också omgivningen och stöder personen med minnessjukdom så att personen kan leva sitt liv enligt egna villkor och i vardagen fungera självständigt så länge som möjligt.

Det är viktigt att personen med minnessjudom och de närstående litar på varandra och känner varandra väl. Då blir det lättare att tolka beteenden då kommunikationen försvagas. Till exempel hunger eller frustration kan lätt ta sig uttryck i form av rastlöshet eller obehärskad gråt om det inte finns några andra kommunikationsmetoder.

Det är viktigt att ha hand om välbefinnandet hos personen med minnessjukdom i synnerhet om personen inte själv kan uttrycka sina behov. God omsorg innefattar bland annat balanserad och tillräcklig näring och vätsketillförsel, rätt proportion mellan vila och motion, god hygien, bekväma kläder och en trevlig miljö.

Ett gott liv och god funktionsförmåga för personen med minnessjukdom stöds genom att fästa uppmärksamhet vid individuella resurser och färdigheter. Detta tar uppmärksamheten från utmaningar och nedsatta färdigheter. Grundlös begränsning undviks så att personen med minnessjukdom kan göra självständiga val och på detta sätt bevara sin känsla av egenvärde. En god livskvalitet för personer med minnessjukdom framgår som välmående.

Olika former av terapi, till exempel musik-, konst- eller ergoterapi, kan vara till hjälp för att stödja personen med minnessjukdom och de närståendes livskvalitet. Till exempel rastlöshet och tvångssymtom kan bero på brist på sysselsättning och frustration. Symtomen kan lindras, om meningsfull sysselsättning erbjuds.