Vård och rehabilitering

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Vård och rehabilitering

Målet med vården och rehabiliteringen för personer med minnessjukdom är välbefinnande för personen och dennes närstående, ett meningsfullt liv, fördröjt framskridande av symtomen och upprätthållande av funktionsförmåga. Läkemedelsbehandling är viktig, men läkemedelsfri behandling och olika rehabiliteringsformer är ofta de primära metoderna.

Vård- och rehabiliteringsplan

För en person som diagnostiserats med en minnessjukdom gör man tillsammans med personens närstående upp en realistisk, föregripande och målinriktad vård- och rehabiliteringsplan. I denna fastställs de individuella målen, till exempel

  • anpassning till ett liv med sjukdomen
  • upprätthållande av de sociala nätverken
  • fortsättning på livet som det varit tidigare så länge det är möjligt
  • stöd för och bibehållande av funktionsförmågan
  • tryggande av boende hemma
  • identifiering och upprätthållande av individuella resurser
  • nya ersättande färdigheter i stället för dem man förlorat
  • ett meningsfullt liv

Planen blir ett rättesnöre för vård - och rehabiliteringsplanen som kan innehålla exempelvis olika former av terapi, stödåtgärder och ekonomiskt stöd. Personen med minnessjukdom och de närstående i samarbete med den vårdande läkaren och/eller minnesskötaren deltar i fastställandet, genomförandet och bedömningen av målen.