Vård och rehabilitering

Målet med vården och rehabiliteringen för en minnessjuk person är välbefinnande för den insjuknade och hens närstående, ett meningsfullt liv, fördröjt framskridande av symtomen och upprätthållande av funktionsförmågan. Läkemedelsbehandling är viktig, men läkemedelsfri behandling och olika rehabiliteringsformer är ofta de primära metoderna.

Vård- och rehabiliteringsplan

För var och en som insjuknat gör man tillsammans med hen och hens närstående upp en realistisk, föregripande och målinriktad vård- och rehabiliteringsplan. I denna fastställs de individuella målen, till exempel

  • anpassning till ett liv med sjukdomen
  • upprätthållande av de sociala nätverken
  • fortsättning på livet som det varit tidigare så länge det är möjligt
  • stöd för och bibehållande av funktionsförmågan
  • tryggande av boende hemma
  • identifiering och upprätthållande av starka färdigheter
  • nya ersättande färdigheter i stället för dem man förlorat
  • ett meningsfullt liv

Planen blir ett rättesnöre för vård - och rehabiliteringsplanen som kan innehålla exempelvis olika former av terapi, stödåtgärder och ekonomiskt stöd. Den insjuknade och hens närstående tillsammans med läkaren som ger vården och/eller minnesskötaren deltar i fastställandet, genomförandet och bedömningen av målen.