Minun valintani

Minun valintani -hankkeessa vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten kykyä tehdä harkittuja valintoja uudistuvassa sote-toimintaympäristössä sekä edistetään muistisairaiden ihmisten kuulemista oman elämänsä asiantuntijoina.

Sote laajentaa asiakkaan mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, mutta myös samalla vaatii valitsijalta tietotaitoa tehdä hyviä ja harkittuja päätöksiä. Valintojen tekemiseen tarvitaan tietoa mitä valita, mistä valita ja miksi valita.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tarjota muistisairaille ja läheisille tuetun päätöksenteonmalleja ja tukimateriaaleja valintojen tekemiseen. Hankkeen avulla muistiyhdistykset saavat keinoja omaan neuvontatyöhönsä.

Kolmivuotinen hanke

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen vuosille 2018-2020. Hankkeen aluksi tehdään selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta ja soten suunnitelmista muistisairaiden ja läheisten näkökulmasta ajatellen palveluita ja palvelukokonaisuuksia sekä valinnanvapautta. Selvitykseen kerätään myös tietoa toimivista hyvistä käytännöistä sekä olemassa olevista päätöksenteontuenmalleista sekä palvelunkäyttäjien näkemistä haasteista. Tällä selvityksellä tarkennetaan hankkeen tavoitteita ja tehtäviä.

Selvitysten jälkeen käynnistetään tuetun päätöksenteonmallien ja muiden apuvälineiden luominen vapaaehtoisten pilottialueiden kanssa. Pilottialueena voi toimia maakunta tai pienempi alue.  Tällöin kehitetään myös tarpeeseen pohjautuvia erilaisia materiaaleja, joita muistiyhdistykset voivat hyödyntää omassa ohjaus- ja neuvontatyössään. Tarkoituksena on vahvistaa muistisairaiden ja läheisten osallisuutta sekä aitoa kuulemista palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluita valittaessa.

Pilotoinnin aikana kehitetyt mallit ja välineet levitetään valtakunnallisesti koulutuksin ja tukimateriaalein kaikkien muistiyhdistysten käyttöön. Juurruttamisen aikana yhdistykset ottavat käyttöönsä luodut mallit ja välineet ja samalla luodaan tarpeenmukaisia keinoja neuvontatyöhön. Neuvontatoiminnalle rakennetaan hyvät edellytykset kannustaa muistisairaita ja läheisiä käyttämään valinnanvapautta omannäköisten ja toimivien palveluiden saamiseksi.

Lisätietoja:

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 09 6226 2027, 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Minun valintani -hankkeen suunnittelu ja toteutus.