Minun valintani

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Minun valintani

Minun valintani -hankkeessa vahvistettiin muistisairaiden ja läheisten kykyä tehdä harkittuja valintoja muuttuvassa sote-toimintaympäristössä sekä edistettiin muistisairaiden ihmisten kuulemista oman elämänsä asiantuntijoina.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuvat koko ajan ja edessä oleva sote-uudistus voi laajentaa asiakkaan mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, mutta myös samalla vaatii valitsijalta tietotaitoa tehdä hyviä ja harkittuja päätöksiä. Valintojen tekemiseen tarvitaan tietoa mitä valita, mistä valita ja miksi valita.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tarjota muistisairaille ja läheisille tuetun päätöksenteonmalleja ja tukimateriaaleja valintojen tekemiseen. Hankkeen avulla muistiyhdistykset saavat keinoja omaan neuvontatyöhönsä.

KOLMIVUOTINEN HANKE

Hanke jakautui kolmeen vaiheeseen vuosille 2018–2021. Hankkeen aloitus on hieman viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun. Hankkeen alussa on selvitetty sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaa ja sitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut on eri alueilla järjestetty. Tässä kartoituksessa on tarkasteltu erityisesti muistisairaille suunnattuja palveluita ja sitä, miten niistä on tiedotettu.

Keväällä 2019 käynnistettiin muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnattu alkukartoitus sosiaali- ja terveyspalveluista. Tällä kartoituksella halutaan selvittää muistiperheiden kokemuksia olemassa olevista palveluista ja siitä, mikä toimii ja mihin kaivataan muutosta.

Selvitysten jälkeen on lähdetty kehittämään erilaisia materiaaleja, joita muistiyhdistykset voivat hyödyntää omassa ohjaus- ja neuvontatyössään. Tarkoituksena on vahvistaa muistisairaiden ja läheisten osallisuutta sekä aitoa kuulemista palvelutarpeen arvioinnissa. Materiaali on tehty niin muistisairaiden ja läheisten käyttöön, yhdistysten käyttöön kuin muille neuvontaa- ja ohjaustyötä tekeville.

Hankkeen aikana on pilotoitu kommunikoinnin tukikeinoja ja koulutuettu yhdistysten työntekijöitä niiden käyttöön. Pilotin tulokset olivat rohkaisevia.

Muistisairaan kokemuksen ja mielipiteen vahvistamiseksi lähdettiin kehittämään sähköistä alustaa, jossa muistisairaat ja läheiset voivat ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja antaa äänensä ajankohtaisiin asioihin. Sähköinen alusta, Muistipaneeli, lanseerattiin marraskuussa 2020. Voit tutustua Muistipaneelin tämän linkin kautta.

Lisäksi Minun valintani -hankkeessa levitettiin tietoa Muistiliiton muussa toiminnassa kehitettyä materiaalista, kuten Hyvän Hoidon Kriteeristön tarkistuslistasta sekä hoitotahdosta, sillä nämä ovat myös välineitä vahvistaa muistisairaan omannäköisen elämän toteutumista ja mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Minun valintani -hanke teki tiivistä yhteistyötä muistiyhdistysten ja myös muiden toimijoiden kanssa. Tietoa pyrittiin levittämään erilaisten koulutusten, tapahtumien, artikkelien ja blogikirjoitusten kautta.

Lisätietoja:

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisairaiden kuntoutus, Muistisope-hanke (sopeutumisvalmennuskurssien selvitystyö) ja Muistiystävällisen asumisen kehittäminen