Minun valintani

Minun valintani -hankkeessa vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten kykyä tehdä harkittuja valintoja muuttuvassa sote-toimintaympäristössä sekä edistetään muistisairaiden ihmisten kuulemista oman elämänsä asiantuntijoina.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuvat koko ajan ja mahdollisesti vielä edessä oleva sote-uudistus voi laajentaa asiakkaan mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, mutta myös samalla vaatii valitsijalta tietotaitoa tehdä hyviä ja harkittuja päätöksiä. Valintojen tekemiseen tarvitaan tietoa mitä valita, mistä valita ja miksi valita.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tarjota muistisairaille ja läheisille tuetun päätöksenteonmalleja ja tukimateriaaleja valintojen tekemiseen. Hankkeen avulla muistiyhdistykset saavat keinoja omaan neuvontatyöhönsä.

Kolmivuotinen hanke

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen vuosille 2018–2020. Hankkeen aloitus on hieman viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Hankkeen alussa on selvitetty sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaa ja sitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut on eri alueilla järjestetty. Tässä kartoituksessa on tarkasteltu erityisesti muistisairaille suunnattuja palveluita ja sitä, miten niistä on tiedotettu.

Keväällä 2019 käynnistettiin muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnattu alkukartoitus sosiaali- ja terveyspalveluista. Tällä kartoituksella halutaan selvittää muistiperheiden kokemuksia olemassa olevista palveluista ja siitä, mikä toimii ja mihin kaivataan muutosta. Alkukartoituksen tulokset tullaan julkaisemaan alkusyksystä 2019.

Selvitysten jälkeen käynnistetään tuetun päätöksenteonmallien ja muiden apuvälineiden luominen vapaaehtoisten pilottialueiden kanssa. Tällöin kehitetään myös tarpeeseen pohjautuvia erilaisia materiaaleja, joita muistiyhdistykset voivat hyödyntää omassa ohjaus- ja neuvontatyössään. Tarkoituksena on vahvistaa muistisairaiden ja läheisten osallisuutta sekä aitoa kuulemista palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluita valittaessa.

Muistisairaan näkemysten vahvistamiseksi lähdetään kehittämään sähköistä alustaa, jossa muistisairaat ja läheiset voivat ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja antaa äänensä ajankohtaisiin asioihin.

Pilotoinnin aikana kehitetyt mallit ja välineet levitetään valtakunnallisesti koulutuksin ja tukimateriaalein kaikkien muistiyhdistysten käyttöön. Juurruttamisen aikana yhdistykset ottavat käyttöönsä luodut mallit ja välineet. Samalla luodaan tarpeenmukaisia keinoja neuvontatyöhön. Neuvontatoiminnalle rakennetaan hyvät edellytykset kannustaa muistisairaita ja läheisiä käyttämään valinnanvapautta omannäköisten ja toimivien palveluiden saamiseksi.

Lisäksi Minun valintani -hankkeessa levitetään tietoa Muistiliiton muussa toiminnassa kehitettyä materiaalista, kuten Hyvän Hoidon Kriteeristön tarkistuslistasta sekä hoitotahtosta, sillä nämä ovat myös välineitä vahvistaa muistisairaan omannäköisen elämän toteutumista ja mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Minun valintani -hanke tekee tiivistä yhteistyötä muistiyhdistysten ja myös muiden toimijoiden kanssa. Tietoa pyritään levittämään erilaisten koulutusten, tapahtumien, artikkelien ja blogikirjoitusten kautta.

Lisätietoja:

Outi Ronkainen
suunnittelija ja asiantuntija
puh. 09 6226 2027, 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Minun valintani -hankkeen suunnittelu ja toteutus sekä järjestötyö (Etelä-Suomi)