Toiminta

Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä strategiansa mukaisesti. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

Muistiliiton toimintaa ohjaa sen hallitus ja liittovaltuusto.

Toimintaa ohjaavat arvot ja eettinen perusta

  • LUOTETTAVUUS – Muistiliitto toimii avoimesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti, ja sen toiminta perustuu muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä päivittäisten haasteiden tuntemukseen.
  • INHIMILLISYYS – Liiton toiminnassa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Toiminta on osallisuuteen mahdollistavaa sekä ihmisarvoa, yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaa.
  • TAVOITTEELLISUUS – Muistiliitto toimii alansa edelläkävijänä pyrkien suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti kohti yhdessä asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja seurataan.
  • YHTEISÖLLISYYS – Liitto jäsenyhdistyksineen muodostaa vahvan yhteisön, jossa työskentely yhteisen asian puolesta innostaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö lisää osaamista ja tehostaa järjestön toiminnan vaikuttavuutta.
  • OSALLISUUS – Liiton toiminta edistää mukanaoloa, kiinnittymistä ja kuulumista yhteisöön. Osallisuudessa on mukana myös omakohtaista sitoutumista, vaikuttamista ja vastuun ottamista. Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä.
  • EDELLÄKÄVIJYYS JA INNOSTUNEISUUS – Muistiliitto suhtautuu innovatiivisesti ja avoimesti muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaadun edistämiseen. Liitto on aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutoksessa kehittyvän hoidon, hoivan, tuen ja kuntoutuksen sekä rakenteidenkin osalta.