https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Säännöt :: Muistiliitto

Säännöt

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Nimi: Muistiliitto ry, Minnesförbundet rf Helsinki 
Osoite: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki 
Rekisterinumero: 147.622 
Merkitty rekisteriin: 17.08.1987 
 

1 § 
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Muistiliitto ry, ruotsiksi Minnesförbundet rf ja epävirallisesti Alzheimer Society of Finland kuitenkin siten, että rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. 

Liiton kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 

2§ 
TOIMINNAN TARKOITUS 
Valtakunnallinen keskusliitto toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeuksien edistäjänä ja potilas- ja kansanterveysjärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. 

3§ 
TOIMINTAMUODOT 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

 • toimii jäsentensä keskusjärjestönä edustaen niitä sekä tukien, ohjaten ja valvoen niiden toimintaa
 • kehittää muistisairaan ja hänen läheisensä tuki-, hoito- ja palvelumuotoja
 • harjoittaa ja tukee tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa
 • edistää tutkimustoimintaa ja välittää uusinta tutkimustietoa
 • toimii laajassa yhteistyössä eri koti- ja ulkomaisten asiantuntijatahojen kanssa
 • edistää ennaltaehkäisevää toimintaa

4§ 
TOIMINNAN RAHOITUS 
Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaan- ottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Varat toimintaansa varten liitto saa julkisista ja muista avustuksista, perimällä jäseniltään jäsenmaksua, myymällä oppi- ja tiedotusmateriaalia sekä järjestämällä erilaisia koulutus- ja konsultointitilaisuuksia, toimeenpanemalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhla- ja muita yleisötilaisuuksia. Liitto voi harjoittaa sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

5§ 
JÄSENET 
Liiton jäseniä ovat: 

1.    varsinaiset jäsenet
2.    kannattajajäsenet
3.    kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alueelliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät liiton periaatteet ja sitoutuvat noudattamaan liiton päättävien elinten päätöksiä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen kansalainen, joka haluaa tukea liiton toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy anomuksesta liittohallitus. 
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä liittokokous. Saavutetut jäsenedut säilyvät. 


6§ 
JÄSENVELVOLLISUUDET 
Jäsenet hyväksyy ja erottaa liittohallitus. Varsinaisten jäsenten on suoritettava vuosittain jäsenmaksu jäsenmääränsä perusteella. Nämä maksut määrää liittovaltuuston syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

Kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden liittovaltuuston syyskokous on määrännyt seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksuista. 

7§ 
LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Liittohallitus 
voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa liittovaltuuston kokoukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa liittovaltuuston sääntömääräisessä kokouksessa.

§ 
TOIMIELIMET 
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena liittohallitus. 

9§ 
LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSET 
Liittovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään mikäli valtuutetut niin päättävät tai liiton hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton valtuutetuista sitä kirjallisesti liiton hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. 

Liittovaltuustoon kuuluu yksi varsinainen jäsen kustakin sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksytystä ja jäsenmaksunsa maksaneesta yhdistyksestä tai hänen henkilökohtainen varajäsenensä. 

Liittovaltuuston kokouksessa on kullakin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä sekä kannattajajäsenellä, liittohallituksen jäsenellä ja tilintarkastajilla on liittovaltuuston kokouksessa puheoikeus. Liittovaltuusto voi sallia läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille. 

Kutsu liittovaltuuston kokoukseen asiakirjoineen toimitetaan jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

Aloiteoikeus on liiton jäsenellä ja liiton hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi 
haluttu aloite on jätettävä liiton hallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti lokakuun loppuun mennessä. 

Etäosallistuminen liittovaltuuston kokoukseen ja muihin liiton kokouksiin on mahdollista 
digitalisaation avulla ennen kokousta tai sen aikana. Hallitus päättää liittovaltuuston 
kokouksen etäosallistumisen mahdollisuudesta ja käytännöstä sekä ilmoittaa siitä myös kokouskutsussa. 

10 § 
LIITTOVALTUUSTON TEHTÄVÄT 
Liittovaltuusto valitsee toimikautensa syyskokouksessa kokouksessa liittovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.    Käsitellään liittohallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä esitetään tilintarkastajien antama lausunto.
2.    Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3.    Tarkistetaan liiton strategia seuraavan vuoden toiminnan pohjaksi sekä vahvistetaan avustusten mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
4.    Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.
5.    Valitaan vaalivaliokunta

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi sekä valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja 1. ja 2. varapuheenjohtaja varajäsenineen joka kolmas vuosi sekä muut varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
2.    Hyväksytään liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
3.    Päätetään jäsenmaksuista.
4.    Valitaan yksi - kaksi (1-2) tilintarkastajaa ja yksi - kaksi (1 - 2) varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
5.    Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.

11 § 
LIITON HALLITUS 
Liittohallitus edustaa liittoa sekä käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa liiton asioita. Liittohallitus päättää liiton irtaimen omaisuuden hankkimisesta tai kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä, myymisestä tai vaihtamisesta. 

Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen puheenjohtajan, 1. ja 2. varapuheenjohtajan ja seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja hallituksen varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varahenkilöt kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varsinaisen edustajan ja varaedustajan toimikausi voi olla kerrallaan kaksi kolmivuotiskautta. Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa ovat erovuorossa joka kolmas vuosi ja varsinaisista jäsenistä varahenkilöistä on lähinnä kolmannes erovuorossa vuosittain. 

Liittohallituksen toimikausi alkaa valintapäivästä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Liittovaltuuston jäsen ei saa olla liittohallituksen jäsen. 

Liiton toimihenkilöä tai muuta liiton tai liiton jäsenyhdistyksen palveluksessa olevaa henkilöä 
ei voida valita liittohallitukseen. 

Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittohallituksen kokouksessa. 

Jos liittohallituksen puheenjohtaja tai jäsen on eronnut tai pysyvästi estynyt liittohallituksen jäsenyydestä, on liittovaltuuston seuraavassa kokouksessa valittava hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi puheenjohtaja tai muu jäsen. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaista jäsenistä, tai varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa hänen henkilökohtainen varajäsenensä sekä puheenjohtaja tai 1. tai 2. varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 

Hallituksen valinnassa on otettava huomioon alueellinen edustavuus ja monipuolinen asiantuntemus sekä tasapuolisesti muistisairaiden ja heidän läheistensä edustus sekä lääketieteellinen, että muu asiantuntemus. 

12 § 
LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
Liittohallituksen tehtävänä on 

 • johtaa liiton yleistä toimintaa lain, liiton sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti
 • panna liittovaltuuston päätökset täytäntöön
 • valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
 • tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi
 • hyväksyä jäsenet liittoon ja pitää luetteloa jäsenistä
 • asettaa työvaliokunnan ja tarpeelliset toimikunnat
 • huolehtia ja vastata varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
 • huolehtia ja vastata siitä, että liitossa pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat
 • ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt tai delegoida tämä tehtävä valtuuttamalleen toimihenkilölle
 • pitää yhteyttä kotimaassa ja ulkomailla toimiviin muihin alan järjestöihin ja seurata alan kansainvälistä kehitystä

13 § 
LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai jompikumpi yhdessä hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. 

14 § 
TILINTARKASTAJAT 
Liittovaltuusto valitsee vuosittain yksi - kaksi (1 -2) tilintarkastajaa ja yksi - kaksi (1-2) varatilintarkastajaa, joiden toimikausi alkaa valintapäivästä seuraavan kalenterivuoden alusta.
Tilintarkastusta suorittamaan voidaan valita myös tilintarkastusyhtiö, jonka piiristä tällöin nimetään vastuuhenkilö. 

15 § 
TILIEN PÄÄTTÄMINEN 
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilikirjat, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilivuodelta liittohallitukselle liiton hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen liiton kevätkokousta. 

16 § 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Sääntöjen muuttamisesta päättää liittovaltuusto. Päätös on pätevä vain jos muutosehdotusta kannattaa liittovaltuuston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

17 § 
LIITON PURKAMINEN 
Jos liitto on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan luovutetaan sen varat kokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toiminta-ajatuksena on tukea ja kehittää muistisairauksiin liittyvää hoito- tai tutkimustyötä. 

18 § 
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.