Strategia

Visio vuoteen 2020

Muistiliitto, muistisairaiden ja läheisten oma järjestö, on vahva, vaikuttava ja välittävä muistiystävällisen Suomen rakentaja.

Tehtävä ja toiminnan painopistealueet 2017-2020

Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

1) OMANNÄKÖISTÄ ELÄMÄÄ JA OSALLISUUTTA – Muistisairaan ihmisen ja läheisen oikeus aktiiviseen elämään muistiystävällisessä Suomessa

 • Muistisairaat ihmiset ja läheiset elävät merkityksellistä ja omannäköistä elämää osallistuen ja vaikuttaen yhteisössään ja yhteiskunnassa
 • Muistisairaiden ja läheisten oikeudet toteutuvat, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus ovat turvattuja
 • Muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeudet ja edut turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien muutoksessa
 • Oikeudellisen ennakoinnin välineet tunnetaan ja ovat laajasti käytössä
 • Muistisairailla ihmisillä ja läheisillä on oikeus aktiiviseen ja aloitteelliseen kansalaisuuteen ja heidän äänensä kuuluu valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti
 • Asenteet muistisairaita ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet hyväksyviksi ja kannustaviksi, ja sairauksiin liittyvä kielteinen leima on poistunut

2) AIVOTERVEYTTÄ JA ARJEN MUUTOKSIA – Aivoterveyden edistäminen, muistisairauksien ehkäisy, tuki, hoiva ja kuntoutus kotona ja yhteisökodissa

 • Aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ehkäisy tunnetaan osana ihmisten hyvinvointia ja ajantasaiseen tietoon perustuvat keinot ovat käytössä
 • Muistijärjestössä edistetään aivoterveyttä kuntatoimijoiden kanssa hallintorajat ylittäen
 • Muistijärjestön toiminta on kiinteä osa muistisairaan ihmisen hoitopolkua ja palveluketjua
 • Muistisairaat ja läheiset saavat tukea ja tietoa hoidosta, palveluista ja teknologista ratkaisuista
 • Muistisairaan elämä kotona ja yhteisökodissa on kaikissa vaiheissa turvallista ja omannäköistä
 • Läheisen elämä on omannäköistä ja jaksamista tuetaan tarjoamalla tukea ja tietoa muistisairauden kaikissa vaiheissa
 • Hyvän hoidon kriteeristö ja eettiset periaatteet ohjaavat asiakaslähtöistä Muistiliiton ja jäsenyhdistysten toimintaa ja muistisairaiden hoitoa ja hoivaa

3) YHDESSÄ VAIKUTTAEN – Muistiliitto jäsenyhdistyksineen tekee vaikuttavaa yhteistyötä

 • Liitto on muistisairaiden ihmisten ja läheisten oma vahva, vaikuttava, välittävä ja yhtenäinen järjestö, jonka jäsenmäärä kasvaa
 • Liiton ja yhdistysten tarjoama toiminta vastaa tarpeeseen ja houkuttelee mukaan
 • Muistisairaalla ihmisellä ja läheisellä on mahdollisuus toimia aloitteellisena ja aktiivisena kansalaisena yhteiskunnassa omien voimavarojensa ja tarpeidensa mukaan
 • Vapaaehtoistoiminta on mielekästä, monipuolista, houkuttelevaa ja keskeinen osa järjestön toimintaa
 • Muistiliitto ja jäsenyhdistykset pitävät kansallista muistiohjelmaa ja muita vaikuttamistyön materiaaleja vahvasti esillä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla
 • Liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä edustaen niitä sekä tukien, ohjaten ja valvoen niiden toimintaa
 • Muistiliitto osallistuu oman alansa tiedon, toiminnan, tutkimuksen ja palvelujen kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa

Lisätietoja:

Anna Tamminen
järjestöjohtaja
puh. 09 6226 2011, 040 455 1330
anna.tamminen@muistiliitto.fi
Järjestö- ja aluetyön kehittäminen ja johtaminen, jäsenpalvelujen kehittäminen.