Strategi

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Strategi

Vision för 2020

Minnesförbundet, en egen organisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga, är en stark, effektiv och engagerad byggare av ett minnesvänligt Finland.

Strategiska prioriteringar och mål 2017–2020

Minnesförbundet är en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets syfte är att främja de allmänna villkoren i denna målgrupps livskvalitet och välbefinnande.

 1. EGET LIV OCH DELAKTIGHET – Minnessjuka personers och deras anhörigas rätt till ett aktivt liv i ettminnesvänligt Finland

  • Personer med minnessjukdom och deras anhöriga lever ett betydelsefullt och eget liv genom att delta och påverka i samhället

  • De minnessjuka personernas och deras anhörigas rättigheter etableras, jämlikheten och självbestämmanderätten säkerställs

  • De minnesjuka personernas och deras anhörigas rättigheter och förmåner garanteras i reformen av social- och hälsovårdssystemen

  • Medel för rättslig prognostisering är kända och används i stor utsträckning

  • Personer med minnessjukdom och deras anhöriga har rätt till ett aktivt och pådrivande medborgarskap och deras röst hörs på nationell, regional och lokal nivå

  • Attityderna till personer med minnessjukdom präglas av godkännande och stödjande och den negativa stämpeln kring sjukdomar har försvunnit

 2. HJÄRNHÄLSA OCH FÖRÄNDRINGAR I VARDAGEN – Främjande av hjärnhälsa, förebyggande av minnessjukdomar, stöd, vårdande rehabilitering hemma och på gemensamma boenden

  • Främjande av hjärnhälsa och förebyggande av minnessjukdomar är en del av människors välbefinnande och metoder baserade på uppdaterad information används
  • I minnesorganisationen främjas hjärnhälsan tillsammans med kommunala aktörer över de administrativa gränserna
  • Minnesorganisationens verksamhet är en integrerad del av den minnessjuka personens vårdstig och servicekedja
  • Personer med minnessjukdom och deras anhöriga får stöd och information om behandlingen, tjänsterna och de teknologiska lösningarna
  • Den minnesjuka personens liv hemma och på gemensamma boenden är i alla skeden tryggt och privat
  • De anhöriga lever ett eget liv och deras motivation hålls uppe genom att erbjuda stöd och information i alla skeden av minnessjukdomen
  • Kriterierna och de etiska principerna för god vård styr Minnesförbundets och medlemsföreningarnas klientorienterade verksamhet samt behandlingen och vården av personer med minnessjukdom
 3. GEMENSAM PÅVERKAN – Minnesförbundet har ett effektivt samarbete med sina medlemsföreningar

  • Förbundet är en stark, verkningsfull, förmedlande och gemensam organisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Antalet medlemmar ökar tändigt
  • Förbundets och föreningarnas verksamhet tillgodoser behovet och lockar till sig medlemmar
  • Personer med minnessjukdom och deras anhöriga har möjlighet att agera som pådrivande och aktiva medborgare i samhället inom ramen för sina resurser och behov
  • Frivilligverksamheten är meningsfull, mångsidig, lockande och en central del av organisationens verksamhet
  • Minnesförbundet och medlemsföreningarna håller i nationella
   minnesprogram och annat material i anslutning till påverkansarbete på lokal, regional och nationell nivå
  • Förbundet fungerar som centralorganisation för sina medlemmar genom att representera dem samt genom att stödja, styra och övervaka deras verksamhet
  • Minnesförbundet deltar i utvecklingen av information, verksamhet, forskning och tjänster inom sektorn samt samarbetar med olika aktörer

Mera information:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi