Verksamhet

I enlighet med sina stadgor och sin strategi verkar Minnesförbundet som folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för minnessjuka personer och deras närstående. Förbundets syfte är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välbefinnande i denna målgrupp.

Minnesförbundets styrelse och förbundsfullmäktige leder verksamheten.

Värderingar och etisk grund

  • TILLFÖRLITLIGHET – Minnesförbundet agerar öppet, ansvarsfullt och rättvist och dess verksamhet grundar sig på att förstå de utmaningar som minnessjuka personer och deras anhöriga möter dagligen.
  • HUMANITET – Förbundet värdesätter frivilligarbete i sin verksamhet. Verksamheten möjliggör delaktighet samt respekterar människovärdet, individualiteten och olikheterna.
  • MÅLINRIKTNING – Minnesförbundet är föregångare inom sektorn och strävar organiserat och yrkeskunnigt mot de gemensamma målsättningarna. Verksamhetens resultat beräknas och följs upp.
  • GEMESKAP – Förbundet med sina medlemsföreningar bildar en stark gemenskap där arbetet för en gemensam sak inspirerar till att uppfylla målsättningarna. Samarbetet ökar kompetensen och gör organisationens verksamhet mer effektiv.
  • DELAKTIGHET – Förbundets verksamhet främjar personens medverkan, engagemang och tillhörighet i samhället. I delaktigheten ingår även eget engagemang, inflytandet och ansvarstagande. Delaktighet förebygger utslagning.
  • PIONJÄRANDA OCH ENTUSIASM – Minnesförbundet förhåller sig innovativt och öppet till främjandet av minnessjukas och deras anhörigas livskvalitet. Förbundet deltar aktivt i reformen av social- och hälsovårdens verksamhetsmiljö vad gäller utvecklande behandling, vård, stöd och rehabilitering samt även strukturer.

Mera information:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi