Verksamhet

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Verksamhet

I enlighet med sin stadgar och strategi är Minnesförbundet verksamt som folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras närstående. Förbundets syfte är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välbefinnande för denna målgrupp.

Minnesförbundets styrelse och förbundsfullmäktige leder verksamheten.

Värderingar och etisk grund

  • TILLFÖRLITLIGHET – Minnesförbundet agerar öppet, ansvarsfullt och rättvist och dess verksamhet grundar sig på att förstå de utmaningar som personer med minnessjukdom och deras anhöriga möter dagligen.
  • HUMANITET – Förbundet värdesätter frivilligarbete i sin verksamhet. Verksamheten möjliggör delaktighet samt respekterar människovärdet, individualitet och olikheter.
  • MÅLINRIKTNING – Minnesförbundet är föregångare inom sektorn och strävar organiserat och yrkeskunnigt mot de gemensamma målsättningarna. Verksamhetens resultat beräknas och följs upp.
  • GEMESKAP – Förbundet med sina medlemsföreningar bildar en stark gemenskap där arbetet för en gemensam sak inspirerar till att uppfylla målsättningarna. Samarbetet ökar kompetensen och gör organisationens verksamhet mer effektiv.
  • DELAKTIGHET – Förbundets verksamhet främjar personens medverkan, engagemang och tillhörighet i samhället. I delaktighet ingår även eget engagemang, inflytandet och ansvarstagande. Delaktighet förebygger utslagning.
  • PIONJÄRANDA OCH ENTUSIASM – Minnesförbundet förhåller sig innovativt och öppet till främjandet av personer med minnessjukdom och deras närståendes livskvalitet. Förbundet deltar aktivt i reformen av social- och hälsovårdens verksamhetsmiljö vad gäller utvecklande av behandling, vård, stöd och rehabilitering samt dessa strukturer.

Mera information:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi