Kuntien ennaltaehkäisevän muistityön suunnitelmia – onko niitä?

14.3.2017

Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä muistityö. Asioita, jotka ovat kansallisessa ja kansainvälisessäkin muistityössä vahvasti esillä. Yhä enemmän meillä on luotettavaa tutkimustietoa siitä, että ennaltaehkäisy on mahdollista myös muistisairauksien kohdalla.

Näyttää kuitenkin siltä, että kunnissa terveydenedistämisen ja hyvinvoinnin kysymykset mielletään kuuluvan vain sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin. Sote-uudistuksen tullessa terveyden edistäminen jää kuitenkin kokonaisuudessaan kunnan tehtäväksi ja sote siirtyy maakuntatasolle.

Terveys ei synny pelkästään terveyspalveluissa, vaan siihen liittyy yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kesken: Sosiaali-, koulu-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimesta sekä kaavoituksesta, asumisesta ja liikenteestä vastaavien toimijoiden päätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten terveyttä edistävästi.

Muistiperheiden terveyden edistäminen vähäistä

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys teki Etelä-Pohjanmaan kuntiin lokakuussa 2016 kyselyn siitä, miten terveydenedistämistyö on suunniteltu toteutettavan vuoden 2019 jälkeen. Vastauksissa tuli esiin monen vastaajan tietämättömyys siitä, että muistisairaat ihmiset (perheineen) voisivat olla ennaltaehkäisevän työn kohteena.

Muualla kuin kuntien sote-sektorilla ei ole tietoa tai käsitystä muistisairauksien ennaltaehkäisyn, muistisairaiden ihmisten terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin tukemisen merkityksestä kuntatasolla. Muistityö nähdään sote-toimialan tehtävänä.

Moni vastaaja korosti, että kunnassa on niin paljon muitakin asukasryhmiä kuin vain muistisairaat ihmiset, joiden hyvinvointia kunnassa pitää ajatella. Muistisairaiden osuus nähdään pienenä osana kokonaisuutta. Muistisairauksia ei ajatella kansansairautena. Ei nähdä sitä, että siitä koituvia kustannuksia voitaisiin ennaltaehkäisyllä vähentää.

Kuntien keskushallinnon työntekijät kertovat kuntien olevan vielä hyvin alussa suunnitelmissaan liittyen hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön. Joitakin positiivisia poikkeuksiakin toki on. Esimerkiksi Seinäjoella on terveyden edistäminen nostettu yhdeksi kaupungin tulevaisuuden kilpailuvaltiksi.

Muutokseen on hyvä varautua ajoissa

Kunnissa ollaan epävarmoja tulevaisuuden suhteen. Toimintaa suunnitellaan lyhyellä jänteellä, ja vuosi 2019 tuntuu kaukaiselta ajankohdalta. Eräs kuntapäättäjä vastasi, että onneksi vuoteen 2019 on vielä pitkä aika. Vastaajien näkökulma on enemmän tämän hetken palveluissa. Kuitenkin muutokseen olisi hyvä varautua jo nyt.

Tällä hetkellä kunnassa terveyden edistämisen asiantuntija on sosiaali- ja terveydenhuolto, jossa ei välttämättä ole nimettyä henkilöä tai tahoa, joka asiasta vastaa. Terveyden edistämisen mieltäminen vain soten asiaksi tulee konkreettisesti esiin siinä, miten keskushallinnon vastaajat siirsivät vastausvastuuta sote-työntekijöille. Tilannetta kuvaa erään vanhustyön johtajan vastaus: Ennaltaehkäisevän muistityön tekeminen laajemmin kunnassa tuntuu päättäjätasolla kaukaiselta ajatukselta.

Osa kansallisen muistiohjelman visiota on, että vuonna 2020 kunnissa aivojen terveyden edistäminen on sisällytetty strategioihin, joiden toimeenpano konkretisoituu kunnan toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa. Tähän tuntuu vielä olevan pitkä matka.

Aika toimia

Vastaan otsikon kysymykseen: Suunnitelmia ei paljonkaan vielä ole, eli nyt on aika toimia ja vaikuttaa! Äänestäjät voivat antaa äänensä terveyden edistämisen ja myös muistityön asiantuntijoille kuntien uusiin valtuustoihin. Nyt tarvitaan myös koulutusta ja tiedotusta viran- ja toimenhaltijoille sekä päättäjille ennaltaehkäisevästä työstä, terveyden edistämisestä ja muistisairaiden huomioimisesta palveluissa. Kolmannen sektorin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat, voisivat rakentaa oman kuntatasolle sovelletun vaikuttamispaketin ja jalkautua kuntiin kertomaan näkemyksistään liittyen ennaltaehkäisevään työhön. Kolmannen sektorin edustajien tulisi aktiivisesti osallistua kunnissa vaikuttamistyöhön, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita.

Erään vastaajan sanoi: Nyt on tullut vankka tutkimusfakta muistisairauksien ennaltaehkäisystä, joka auttaa perustelemaan päättäjille ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Rummuttakaa tätä asiaa!

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Aivoviikkoa ja muistutetaan aivoterveyden tärkeydestä vauvasta vaariin. Käynnissä on myös Muistiliiton Muisti17-kuntavaalikampanja, joka rakentaa muistiystävällistä Suomea jokaiseen kotikuntaan.

Kirjoittaja:

Merja Riikonen, FM, Muistiliiton hallituksen jäsen
merkku.riikonen@gmail.com

Merja Riikonen.jpg