Anhörigvård

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Anhörigvård

En anhörigvårdare är en person som på heltid eller exempelvis parallellt med arbetet sköter en närstående person som har en sjukdom eller en skada eller som åldras.

Är du anhörigvårdare?

Status som anhörigvårdare samt stöd och tjänster ska alltid ansökas, eftersom dessa inte fås automatiskt. I Finland finns det cirka 350 000 anhörigvårdare, men endast cirka 44 000 har ett avtal om anhörigvård. Många känner inte ens till att de ha rätt till stöd. Är du anhörigvårdare? (testen på finska).

Mer information om socialväsendet i den egna kommunen.

Stöd för anhörigvård

Kommunen beviljar enligt prövning stöd för anhörigvård när behovet av omsorg och hjälp ökat så att det blir krävande och bindande, och den vård som en anhörig ger är i enlighet med den insjuknades intresse. Du kan ansöka om stöd genom socialväsendet i din egen kommun.

Mellan anhörigvårdaren och kommunen ingås ett avtal om anhörigvård, och till detta fogas en vård- och serviceplan. Avtalet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • omfattningen av vårdmetoden samt betalningssättet
  • anhörigvårdarens rätt till lediga dagar
  • organiseringen av fritid
  • giltigheten av ett visstidsavtal samt
  • utbetalningen av vårdarvode, om vården avbryts på grund av orsaker som beror på vårdaren eller någon annan anledning än en vårdmässig anledning som beror på personen som vårdas.

Stödet för anhörigvård omfattar ett vårdarvode som utbetalas till ett belopp som beror på hur betungande vården är och enligt kommunens prövning. Vårdarvodet utgör skattepliktig inkomst, och beloppet av detta justeras varje år.

På vårdarvodet kumuleras pension, om personen är född 1940 eller senare, och arvodet har utbetalats innan personen fyllt 68 år.

Dessutom bildas stöd för anhörigvård av lediga dagar som beviljas (minst 2 dygn/månad, om vården är oavbruten och bindande), tjänster som den vårdbehövande får (till exempel måltids- och transporttjänster) samt stöd och rådgivning som den vårdbehövande får och som tillhandahålls av en utsedd kontaktperson.

De lediga dagar som ingår i stödet för anhörigvård kan man välja att spara så att man på en och samma gång kan ta ledigt exempelvis en vecka eller två. Kommunen ska se till att vården för den vårdbehövande ordnas under den tid som anhörigvårdaren är ledig så att kunden endast svarar för betalningen av högst självriskandelen av vårdarvodet. Kommunen kan också välja att ordna ledighet eller rekreation för en tid som är längre än den lagstadgade.

Stödet för anhörigvård innefattar också en olycksfallsförsäkring som ordnas av kommunen och som omfattar alla olycksfall som sker i anhörigvården eller på resor i anknytning till denna.