Luettavaa ja tekemistä

Tällä sivulla esitellään tietoa ja menetelmiä niin arjen hyvinvointiin, kuntoutumisen edistämiseen kuin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseenkin. Nappaa vinkit omaan tai oman työsi arkeen!

Asiaa muistisairauksista

Kirjoja

 • Mieleen tatuoitu minuus – Ihmislähtöinen elämäntapa muistityössä (Semi 2015)
 • Muistisairaan kuntouttava hoito (Hallikainen, Mönkäre, Nukari & Forder (toim.) 2013, Duodecim)
 • Muistisairaudet (Erkinjuntti, Remes, Rinne & Soininen (toim.) 2015, Duodecim)
 • Pidä aivosi kunnossa (Hietanen, Kivipelto, Strandberg, Erkinjuntti & Huovinen 2009, WSOY)
 • Työikäisen muisti ja muistisairaudet (Härmä & Granö (toim.) 2010, WSOYpro)
 • Yötaivaan toivo – Muistiystävällinen ympäristö: tilasta kokemukseen (Semi, Salmi & Mykkänen 2016, TJ Semi)

Muuta

Toimintaa ja tekemistä

Muistisairaille ihmisille ja läheisille – miksei muillekin

 • Elämänlaatumalli (Eeva ja Petter Pulkkinen)
  • Mikä? Alzheimerin tautia sairastavan vaimonsa omaishoitajan kehittämä malli, joka tukee muistisairaan ihmisen elämänlaatua sairauden kaikissa vaiheissa
  • Kenelle? muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä muistityötä tekeville ammattilaisille
 • Hoivakoti kuntoon (Yle)
  • Mikä? vinkkejä hoivakotien arkeen, vanhustyön vallankumouksen käynnistys
  • Kenelle? muistityön ammattilaisille ja johtajille
 • Hoivalluksia (Papunet)
  • Mikä? tukea muistisairaan ihmisen kohtaamiseen, verkkomateriaali itseopiskelun välineeksi
  • Kenelle? muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille
 • Impulssi-sovellus (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? aivotreeniä, tekemistä ja elämyksiä
  • Kenelle? ikääntyville sekä muistisairaille ja heidän läheisilleen
 • Muikku-laatikko (Keski-Suomen Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? Muikku-muistikuntoutusmateriaali aktivoi ja innostaa ryhmänohjaajia kehittelemään materiaalipaketista omannäköisen, toimivan työkalupakin, josta on hyötyä ja iloa vuosiksi eteenpäin
  • Kenelle? muistisairautta sairastavien ja ikääntyvien muisteluryhmien ohjaajille työkalupakiksi sekä kotona tapahtuvien muisteluhetkien innostajaksi
 • Muistaakseni laulan -musiikkituokiot (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? toimintamalli musiikkiryhmiin
  • Kenelle? työvälineeksi muistisairaiden läheisille, vapaaehtoisille ja hoitajille
 • Muistikuntokortit (Lapin Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? konkreettisia vinkkejä, joita voi käydä läpi yhdessä muistisairaiden ihmisten kanssa
  • Kenelle? kotipalvelun ammattilaisille ja muistisairaiden läheisille, joka voi käyttää kortteja muistisairaiden asiakkaidensa kanssa
 • Muistin tähäre – Työkirja muistin harjoittamiseen ja tukemiseen (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? työkirja muistinhuoltoon ja muistin tueksi
  • Kenelle? kehitysvammaisille, muistisairaille ja iäkkäille, hoitajille, ohjaajille ja omaisille sekä suomea toisena kielenä käyttäville, kuten maahanmuuttajille ja heidän parissaan työskenteleville
 • Muistisairaan messu – Virikkeitä jumalanpalveluselämään muistisairaiden ihmisten kanssa (Kirkkohallitus)
  • Mikä? vinkkejä jumalanpalveluskseen, jossa huomioidaan muistisairaiden ihmisten mahdollisuudet osallistua
  • Kenelle? kirkon työntekijöille
 • Muistisairaiden ihmisten kohtaaminen (Papunet)
  • Mikä? paljon tietoa vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta
  • Kenelle? kaikille muistisairaiden ihmisten parissa toimiville
 • Muistoista musiikiksi (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? osallistava musiikillinen ryhmämenetelmä, joka luo uutta yhdessä muistisairaiden kanssa, ei heille jonkun toisen toimesta
  • Kenelle? muistisairauteen sairastuneille ihmisille
 • Rinnallakulkija - Luovat menetelmät omaisten ryhmissä -kirja (Pohjois-Karjalan Muisti ry ja Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry)
  • Mikä? luovia menetelmiä vertaisryhmiin
  • Kenelle? muistisairaiden ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien läheisille ja heidän vertaisryhmiensä vetäjille
 • TunteVa®-ideologia (Tampereen kaupunkilähetys ry)
  • Mikä? validaatiomenetelmä, joka tukee hyväksymään muistisairaan ihmisen todellisuuden ja löytämään tunneyhteyden hänen maailmaansa, mikä vähentää myös sairastuneen levottomuutta ja ahdistuneisuutta
  • Kenelle? muistisairaiden ihmisten läheisille ja hoitohenkilöstölle
 • Vahvike-aineistopankki (Vanhustyön keskusliitto ry)
  • Mikä? materiaaleja, toimintaideoita, kirjallisuutta, vinkkejä
  • Kenelle? ikääntyvien ryhmätoimintaan ja kotona käytettäväksi

Aivoterveyden edistämiseen ja muistinhuoltoon

 • Aivohuoltamo (Pohjois-Savon Muisti ry)
  • Mikä? vinkkejä aivoterveyden ylläpitämiseen: aivokuntoilua, pelejä, aivovisa
  • Kenelle? kaikenikäisille
 • Aivosuunnistus (Jämsän Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? aivoterveystietoa helposti toteutettavalla ja hauskalla tavalla: 10 kysymysrastiin n. 1,5 km pituisella radalla
  • Kenelle? kaikenikäisille ja -kuntoisille esimerkiksi kouluissa, harrastuksissa ja työyhteisöjen virkistyspäivissä
 • Elä unoha evväitä (Pohjois-Savon Muisti ry)
  • Mikä? tietoa muistisairaan henkilön ravitsemuksesta
  • Kenelle? muistisairauteen sairastuneille ja läheisille
 • Ihmeelliset aivot (Yle)
  • Mikä? tietoa, testejä ja tarinoita aivoista ja muistista
  • Kenelle? kaikille kiinnostuneille
 • Kulttuurista muistoja -toimintamalli (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia
  • Kenelle? ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä lähipalveluna
 • Kunnossa kaiken ikää
  • Mikä? valtakunnallinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jonka verkkosivuilla vinkkejä ja tietoa liikunnasta
  • Kenelle? kaikenikäisille
 • Lahjoita lukuhetki -toimintamalli (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? kirjaston, kirjaston asiakkaiden ja hoivakotien välinen yhteistyö, jonka tuloksena syntyy hoivakotiasukkaille suunnattu uusi matalan kynnyksen kulttuuripalvelu
  • Kenelle? ikääntyville, hoivakodeille, vapaaehtoistyöntekijöille, kirjastoille
 • Laske oma sairastumisriskisi: muistisairaudet tai muisti-, sydän- ja verisuonisairaudet sekä diabetes (THL)
  • Mikä? riskitestit oman sairastumisriskin laskemiseen
  • Kenelle? ensisijaisesti keski-ikäisille
 • Muista Pääasia® (Miina Sillanpään Säätiö ja Muistiliitto ry)
  • Mikä? ikääntyvien kognitiivista toimintakykyä ja mielen hyvinvointia vahvistava valmennusohjelma
  • Kenelle? iäkkäille esimerkiksi eläkeläisryhmissä tai kansalaisopistoissa toteutettavaksi
 • Muistipelejä (Papunet)
  • Mikä? aivojumppaa verkossa
  • Kenelle? kaikenikäisille
 • Suomimies seikkailee (Kunnossa kaiken ikää -ohjelma)
  • Mikä? liikunta-, ravitsemus- ja painonhallintavinkkejä
  • Kenelle? miehille
 • Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? monipuolinen kuntoilu- ja kohtaamispaikka, joka tukee ikäihmisten omatoimisuutta, ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä, lisää innostusta ulkoiluun ja tarjoaa mahdollisuuksia virkistävään yhdessäoloon muiden kanssa
  • Kenelle? senioreille
 • Varttuneiden lähiliikuntapaikat (Ikäinstituutti)
  • Mikä? esittelyssä liikkumisympäristöjä, joissa otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet
  • Kenelle? iäkkäille ihmisille
 • Voimaa vanhuuteen (Ikäinstituutti)
  • Mikä? paljon liikunta-aiheista materiaalia ja liikuntavinkkejä
  • Kenelle? iäkkäille esimerkiksi eläkeläis- ja muistikerhoihin tai vinkkejä kotiliikuntaan
 • Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen (Turun ammattikorkeakoulu)
  • Mikä? taide- ja kulttuurivinkkejä aivoterveyden edistämiseksi
  • Kenelle? iäkkäille esimerkiksi eläkeläis- ja muistiryhmiin

Työvälineitä ammattilaisille

 • Hyvän hoidon kriteeristö (Muistiliitto ry)
  • Mikä? työväline muistityön kehittämiseen ja arviointiin sekä tuki muistisairaille ja läheisille palvelujen, hoidon ja kuntoutuksen valinnassa ja arvioinnissa
  • Kenelle? muistityön ammattilaisille esimerkiksi kotihoitoon ja yhteisökoteihin sekä muistisairaille ja läheisille
 • Muistiapu (Salon Muistiyhdistys ry)
  • Mikä? työväline muistin ja aivoterveyden puheeksi ottamiselle 
  • Kenelle? sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
 • Muistikompassi-kuntoutusmalli (Miina Sillanpään Säätiö)
  • Mikä? ohjaajan opas 10 vk kuntoutuksen järjestämiseen tai tukea vertaisryhmien vetämiseen tai yksilölliseen ohjaukseen
  • Kenelle? sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toteuttavat muistisairauden varhaisessa ja lievässä vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä kuntoutusta tai edistävät muilla tavoilla heidän hyvinvointiaan
 • Oikeudellisen ennakoinnin materiaaleja (Suomen muistiasiantuntijat ry)
  • Mikä? esimerkiksi toimintaohje oikeudelliseen ennakointiin liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan sekä lääkärinlausuntopohjat
  • Kenelle? sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille