Kiikarissa aivoterveys -tietoa ja tukea näkövammaisille -hanke (2019 – 2021)

Hankkeen kohderyhmä    

  • yli 65-vuotiaat näkövammaiset ja heidän läheisensä
  • näkövammaisten parissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

 

Hankkeen tavoitteena on edistää näkövammaisten henkilöiden aivoterveyttä. Ensimmäisenä hankevuotena on selvitetty näkövammaisten henkilöiden terveyskäyttäytymistä haastatteluiden avulla. Selvityksissä saatujen tulosten pohjalta hankkeessa kehitetään materiaaleja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan lisätä kohderyhmän ja heidän läheistensä ymmärrystä muistisairauksien ehkäisystä ja muistisairauden oireista. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sote-ammattilaisten osaamista ja valmiuksia huomioida henkilö, jolla on näkövamma sekä muistisairaus.

 

Ensimmäisenä hankevuonna 2019 tehtyjä toimenpiteitä:

Haastattelut yli 65-vuotiaille näkövammaisille: haastateltavia oli yhteensä 42 henkilöä (31 naista ja 11 miestä), haastateltavista suurin osa asuu Etelä-Savon alueella.

Haastattelut yli 65-vuotiaiden näkövammaisten läheisille: haastateltavia oli 10 (6 naista ja 4 miestä), heistä neljä oli näkövammaisen henkilön puolisoa, neljä oli aikuisia lapsia ja kaksi oli jokin muu läheinen.

Haastattelut on analysoinut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkija. Hänen kanssaan yhteistyössä hanketyöntekijät kirjoittavat saaduista tuloksista raportin, joka julkaistaan sekä painettuna että äänellisessä muodossa. Raportti valmistuu syksyn 2020 aikana.

 

Toisena hankevuonna 2020 tehtyjä toimenpiteitä:

Keväällä 2020 toteutettiin kyselyt ja haastattelut sote-alan ammattilaisille sekä näkövammais- ja muistiyhdistystoimijoille. Niiden tavoitteena oli selvittää näkövammaisuuteen ja muistisairauksiin liittyviä ilmiöitä, joita haastateltavat kohtaavat työssään tai toimiessaan yhdistyksissä.

 

Kyselyihin vastanneet:

·       näkövammaisten kuntoutusohjaajat (vastaajia 18)

·       muistihoitajat (vastaajia 7)

·       palveluohjaajat ja päivätoiminnan työntekijät (vastaajia 6)

·       näkövammaisten liiton alueyhdistysten puheenjohtajat (vastaajia 4)

·       muistiluotsiverkoston työntekijät (vastaajia 28)

 

Ryhmähaastatteluiden sekä puhelinhaastatteluiden toteutus:

 

·       puhelinhaastattelut tehtiin näkövammaisten liiton alueyhdistysten puheenjohtajille (haastateltavia 15)

·       vapaaehtoistoiminnan koordinaattorien ryhmähaastattelu (haastateltavia 2)

·       muistihoitajien kaksi ryhmähaastattelua (haastateltavia 5)

 

Ammattilaisten ja yhdistysten kyselyissä ja haastatteluissa saaduista tuloksista tehdään julkaistava raportti. Raportti valmistuu syksyllä 2020.

Hankkeen kehittämistyöryhmät

Hankkeessa on koottu eri kokoonpanoilla kehittämistyöryhmiä, joissa luodaan uusia toimintamalleja sekä tuotetaan ja arvioidaan kohderyhmille suunnattuja materiaaleja.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.