Mikkelin seudun Muisti ry

Etelä-Savon Muistiluotsi

Ajankohtaista

Muistiliitto valitsi Vuoden vapaaehtoiseksi Marketta Evolan Mikkelistä ja Vuoden Muisti-KaVeRiksi Pekka Hytösen Savonlinnasta. Molemmat ovat Etelä-Savon Muistiluotsin vapaaehtoisia.

Heidät palkittiin Tampereella lauantaina 23.9.2017 Muistiliiton järjestämässä valtakunnallisessa Iloa ja voimaa -kiitosjuhlassa. Marketta Evolaa onniteltiin 28.9. hallituksen kokouksessa ja Pekka Hytönen vastaanotti onnittelut vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä Piuhan tapaamisen yhteydessä 12.10.

Etelä-Savon Muistiluotsi

Mikkelin seudun Muisti ry:n hallinnoima Etelä-Savon Muistiluotsi tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa sekä vertaistuki- ja virkistystoimintaa. Muistiasioista kiinnostuneille tarjoamme ohjausta ja neuvontaa muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä asioista sekä tukipalveluista. Toimintamuotojamme ovat lisäksi asiantuntijaluennot sekä kehittämis- ja vaikuttamistyö yhteistyössä julkisen, yksityisen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Mikkelin seudun Muisti ry:n toiminta-alue on Mikkelin seutu ja sen ympäristökunnat. Etelä-Savon Muistiluotsin toiminta-alue on koko Etelä-Savon maakunta.

Taustaa

Muistiluotsi-asiantuntija- ja tukikeskuskoordinaatio on osa Muistiliiton toimintakokonaisuutta. Muistiluotsi-asiantuntija- ja tukikeskuksilla on merkittävä rooli muistisairauksiin liittyvän osaamisen kehittämisessä ja alueellisen asiantuntemuksen turvaamisessa. Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.

Koordinaatiotyön tavoitteena on varmistaa keskusten sisällöllisen toiminnan yhtenäisyys ja jatkuvuus, koota ja analysoida tietoa muistisairaan ja perheen tilanteesta vaikuttamistyön pohjaksi sekä mahdollistaa laaja-alainen verkostoituminen. Koordinaatio vastaa myös seurannasta ja luo toiminnanohjauksen ja arvioinnin työvälineitä.

Valtakunnallinen Muistiluotsiverkosto koostuu 18 maakunnallisesta keskuksesta, joissa kehitetään aktiivisesti muistihäiriöisten ja heidän läheistensä arkeen liittyvää toimintaa. Asiantuntija- ja tukikeskusten hallinnoinnista vastaavat Muistiliiton jäsenyhdistykset. Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia keskuksia rahoittaa Veikkaus.

Etelä-Savon Muistiluotsin toiminnasta vastaa Mikkelin seudun Muisti ry. Yhteistyötä tehdään Savonlinnan ja Pieksämäen muistiyhdistysten kanssa. Etelä-Savo Muistiluotsi toimii Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueella.

Tehtävä

Etelä-Savon Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen. Sen mukaan Muistiluotsin tehtävänä on varmistaa maakunnassaan, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista, ohjausta ja neuvontaa näihin liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista ja mahdollisuuden osallistua heille tarkoitettuihin, arkea helpottaviin toimintoihin.

Muistiluotsit toimivat maakunnassaan sen puolesta, että muistisairaalla ja hänen perheellään olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisena jäsenenä omassa toimintaympäristössään.

Etelä-Savon alueella järjestettävä ryhmätoiminta

Vertaistukikerhot

Vertaistukeen perustuvan auttamisen ydin on samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen, kokemustiedon jakaminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Vertaistukea voi saada ja antaa monella tavalla ja useassa eri muodossa: kahden henkilön välillä, ryhmissä tai verkostoissa. Perinteisten vertaisryhmien rinnalla on runsaasti virtuaalisia vertaisverkostoja internetin keskustelupalstojen ja sähköpostilistojen muodossa (esim. Vertaislinja).

Kun ihminen on tilanteessa, jossa luonnolliset sosiaaliset suhteet ovat kaventuneet ja menettäneet merkitystään, korostuu tarve tulla kuulluksi ja jakaa kokemuksia. Vertaistukiryhmässä ei välttämättä etsitä ongelmille ja haasteellisille tilanteille ratkaisua, vaan tarkoituksena on purkaa auki tunteita ja kokemuksia ja sitä kautta päästä sinuiksi tilanteen kanssa.

Vertaistoimintaan osallistuvat saavat tietoa sairaudesta ja tukimuodoista ja sitä kautta heidän tunteensa asioiden hallinnasta lisääntyy. Luotettavassa ilmapiirissä on myös mahdollisuus käydä läpi vaikeita tunteita kuten häpeä, riittämättömyyden tunne ja luopumisen vaikeus.

Muistiliiton jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukiryhmiä sekä sairastuneille että omaisille. Usein omaishoitajat kokoontuvat omassa ryhmässään ja muistisairaat omassaan. Näin molemmat saavat hetken työstää asioita omasta näkökulmastaan vertaistensa kanssa.