Turvallisia vuosia muistiperheille

Turvallisia vuosia muistiperheille

13.12.2019

Muistisairauden kanssa voi elää turvallista ja aktiivista arkea. Turvallisuusasiat kuitenkin mietityttävät ja herättävät huolta sairastuneissa ja heidän läheisissään. Uusi opas auttaa huomaamaan asioita, joihin kotona tulisi kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun muisti on heikentynyt.

Muistisairauksien etenevä luonne edellyttää, että kodin turvallisuutta täytyy tarkistaa säännöllisin väliajoin. Näin voidaan tunnistaa mahdolliset vaaranpaikat ennen vahinkojen ja tapaturmien sattumista. Ei siis riitä, että muistisairausdiagnoosin yhteydessä koti hoidetaan kerralla kuntoon.

Kun vaaranpaikat on tunnistettu, täytyy myös tehdä tarvittavat muutokset kodissa. Tärkeää on sopia selkeästi, kenen vastuulla muutosten tekeminen on. Ei ole aiheellista, että kokonaisvastuu jää muistisairaalle ihmiselle itselleen. Lähes aina hän tarvitsee muutosten tekemiseen muiden apua ja tukea.

Jokainen muistisairautta sairastava ihminen on yksilö eivätkä samat keinot toimi aina kaikille. Jokin asia, apuväline tai vinkki voi toimia sairauden alkuvaiheessa huonosti, mutta jos sitä kokeillaan uudelleen sairauden edettyä, siitä voikin olla apua. Pienelläkin asialla voi arjen sujuvuuden kannalta olla merkittävä rooli!

Oppaasta apua arkeen

”Turvallisia vuosia muistiperheille – tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen” on uusi Muistikonferenssissa 2019 julkaistu opas. Se on syntynyt Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen työnä turvallisemman arjen mahdollistamiseksi muistisairaille ihmisille.

Opas on tehty yhteistyössä Tapaturmien ehkäisyverkoston kanssa, ja tuloksena on aiempaa Turvallisia vuosia -opasta täydentävä versio. Kaikkia ikääntyneitä koskettavat asiat ovat edelleen alkuperäisessä oppaassa, mutta nyt muistisairauksiin ja kodin turvallisuuteen liittyvät erityiskysymykset on koottu omaksi kokonaisuudekseen. Alkuperäiseen versioon voit tutustua täältä.

Uuteen julkaisuun on koottu monipuolisesti erilaisia keinoja parantaa arjen turvallisuutta. Oppaassa käsitellään muistisairauden tuomia toimintakyvyn muutoksia ja varsinkin sitä, miten nämä muutokset vaikuttavat arjen turvallisuuden toteutumiseen. Lisäksi käydään läpi huonekohtaisesti keinoja parantaa turvallisuutta nimenomaan kyseisessä tilassa.

Oppaaseen on koottu lisäksi lyhyt ja ytimekäs tarkistuslista. Lista on hyvä käydä läpi säännöllisesti yhdessä niin, että mukana on sekä muistisairautta sairastava ihminen että hänen läheisensä. Listan avulla voi tarkistaa, mitkä asiat ovat keskeisiä turvallisuutta lisääviä tarpeita. Jos jokin kohta jää mietityttämään, oppaasta löytyy aiheesta lisätietoa.

Opas on luettavissa ja ladattavissa maksutta Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen sivuilta. Vielä loppuvuoden aikana oppaasta julkaistaan selkokielinen versio ja ensi vuonna suunnitelmissa on kääntää opas myös ruotsin kielelle.

Toimintaohje turvallisempaan arkeen:

  • Lue opas
  • Ennakoi vaaranpaikat tarkistuslistan avulla
  • Jaa vastuualueet
  • Tee tarvittavat muutokset

Turvallisesti kotona -hanke jatkaa toimintaa vuonna 2020. Jatkovuoden painopisteenä on taloyhtiöt muistiperheiden turvallisen arjen tukena.

Kirjoittaja:

Kaisa Karvonen
Hanketyöntekijä
Turvallisesti kotona -hanke
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys