Omaishoidon tuki

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Omaishoidon tuki

Kunta myöntää harkinnanvaraisesti omaishoidon tukea, kun hoivan ja avun tarve on lisääntynyt vaativaksi ja sitovaksi ja omaisen antama hoito on sairastuneen edun mukaista. Tukea voi hakea oman kunnan sosiaalitoimesta.

Omaishoitajuudesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksen tulee sisältää ainakin tiedot:

  • hoitotavan määrästä ja maksutavasta
  • omaishoitajan oikeudesta vapaapäiviin
  • vapaan järjestämisestä
  • määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä
  • hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.
  • kunnan yhteyshenkilöstä

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan voidaan kirjata myös esimerkiksi omaishoitajan tarvitsema kuntoutus.

Omaishoitolaissa on säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten.

Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio, jota maksetaan hoidon raskauden ja kunnan harkinnan mukaan. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa, ja sen määrä tarkistetaan vuosittain.

Hoitopalkkiosta karttuu eläkettä, jos henkilö on syntynyt vuonna 1940 tai myöhemmin ja palkkio on maksettu ennen 68 ikävuotta.

Lisäksi omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle myönnettävistä vapaapäivistä (väh. 3 vrk/kk, jos hoito yhtäjaksoista ja sitovaa), hoidettavalle annettavista palveluista (esim. ateria- ja kuljetuspalvelu) sekä omaishoitajalle annettavasta tuesta ja neuvonnasta, jota tarjoaa nimetty yhteyshenkilö.

Omaishoidon tukeen kuuluvia vapaapäiviä voi halutessaan säästää niin, että voi pitää kerralla esimerkiksi viikon tai kahden vapaan. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestymisestä omaishoitajan vapaan aikana niin, että asiakkaalle jää maksettavaksi enintään hoitomaksun omavastuuosuus. Kunta voi halutessaan järjestää vapaata tai virkistäytymistä myös lakisääteistä enemmän.

Omaishoidon tukeen kuuluu myös kunnan järjestämä tapaturmavakuutus, joka käsittää kaikki omaishoitotilanteessa tai siihen liittyvällä matkalla sattuneet tapaturmat.