Muistiliiton rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muistiliitto ry
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki
p. 09 6226 200
toimisto(at)muistiliitto.fi

jäljempänä Muistiliitto

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Muistiliitto ry / toiminnanjohtaja
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki
p. 09 6226 200
toimisto(at)muistiliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Muistiliitto ry:n rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Muistiliiton rekrytointirekisterin tarkoitus on työntekijöiden ja työharjoittelijoiden rekrytointien käytännön toteuttaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Muistiliitto voi käsitellä seuraavien keskeisten rekisteröityjen ryhmien henkilötietoja:
- Avoimiin työpaikkoihin työhakemuksen jättävät henkilöt
- Avoimiin työharjoittelupaikkoihin työhakemuksen jättävät henkilö
- Avoimen hakemuksen jättävät henkilöt

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Muistiliiton rekrytointirekisteri sisältää kaikki rekisteröidyn itsensä ilmoittamat
henkilötiedot. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, koulutustiedot, työhistoria, oma arvio
kielitaidosta, omat toiveet työtehtävän tai työharjoittelun sisällöstä, suosittelijoiden yhteystiedot sekä mahdollisissa liitteissä, kuten ansioluettelossa annetut tiedot.
 

6. Tietolähteet

Muistiliiton rekrytointirekisterin ensisijainen tietolähde on työnhakija itse.

Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan täydentää työnhakijan luvalla myös esimerkiksi suosittelijoiden tai entisten työnantajien antamilla tiedoilla. Lisäksi tilitoimiston henkilöstöhallinto ja rekrytoiva esimies voivat täydentää tietoja rekrytointiprosessin aikana.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella kolmannelle osapuolelle
rekrytointiin liittyvän henkilöarvioinnin toteuttamiseksi. Rekrytointirekisterin tietoja ei muutoin myydä, vuokrata tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilöarvioinnin toteuttamiseksi suoritettava henkilötietojen käsittely ja luovutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisten henkilötietojen luovuttamisessa henkilötietoja suojataan asianmukaisin teknisin menettelyin.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Rekrytointirekisterin sisältämiä hakemusten henkilötietoja säilytetään kuusi kuukautta.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Käyttäjillä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään ja määritellyt käyttöoikeudet ko. järjestelmään.

Muistiliitto arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Muistiliitto huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Muistiliitto oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Muistiliitto voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä sähköpostitse.