Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 29.4.2014

Lausunto luonnoksesta vakuutusoikeuslain muuttamiseksi

Muistiliiton lausunto oikeusministeriölle

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Johdanto

Muistiliitto ry toimii muistisairaiden sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja omaisjärestönä. Liitolla on 43 jäsenyhdistystä, joilla on 11 200 jäsentä.

Suomessa on arviolta 130 000 etenevää muistisairautta sairastavaa ihmistä, joista noin
70 000 asuu kotona ja heistä arvioiden mukaan 40 000 yksin. Väestön ikääntymisen myötä muistisairaiden ihmisten määrän arvioidaan tulevina vuosina edelleen kasvavan.

Muistisairaudet heikentävät edetessään henkilön toimintakykyä. Sairauden edetessä sairastunut läheisineen joutuu enenevissä määrin hakemaan erilaisten toimeentuloturvaansa liittyviä etuuksia. Erityisesti eri lakien mukaan sovellettavat sosiaaliturvan tukimuodot esimerkiksi vammais- ja hoitotukiasioissa sekä kuntoutusasioissa aiheuttavat muistisairaiden kohdalla tulkinnanvaraisia ja eriarvoisia paikallisia päätöksiä. Luonnoksessa todetaan, että etuushakijan on tärkeä saada oikea ja hyvin perusteltu ratkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli muistisairautta sairastava henkilö joutuu odottamaan kiistanalaisessa asiassa vakuutusoikeuden ratkaisua vaikkapa kuntoutusasiaansa vuoden verran, voi se hänen kohdallaan olla myöhäistä sairauden edettyä jo vaikeampaan vaiheeseen.

Lausunto

Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit

Uudistusesitys on hyvä, koska siinä kuvataan paremmin heidän tehtäväänsä ja asemaansa.
Kiinnitimme huomiota luonnoksen toteamukseen, että ”Useat toimeentuloturvaetuuden saamisen edellytyksiä koskevat lainsäädökset ovat niukkoja ja niissä lainsäätäjä on jättänyt lain soveltajalle hyvin laajan harkintavallan. Monien etuuksien saamisen edellytykset perustuvat pääosin soveltamiskäytäntöön.” Tällaiset tilanteet ovat tuttuja muistisairaan henkilön etuuksia koskevissa päätöksissä. Asiantuntijalääkärien tulee edustaa laajasti eri alojen asiantuntijuutta, mm. neurologisten sairauksien hoidon pätevyys on erittäin tärkeä arvioitaessa muistisairaiden henkilöiden etuuskysymyksiä.

Lääkärijäsenten ja vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden kelpoisuus ja määrääminen
Kannatamme vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ja vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärien nimittämismenettelyn muuttamista niin, että se perustuu avoimeen hakuun, jolloin valintaprosessin läpinäkyvyys paranee. Samoin velvoite sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on hyvä. Avoimella menettelyllä voidaan lisätä kansalaisten luottamusta vakuutusoikeuden puolueettomuuteen heitä koskevissa kysymyksissä.

Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä ja kaksijäsenisenä

Koska vakuutusoikeus toimii useissa tapauksissa ylimpänä muutoksenhakuasteena, tulee mielestämme tarkkaan määritellä ne päätösasiat ja kokoonpanot, jotka tehdään kevennetyssä järjestyksessä.

Lainsäädäntöesityksessä on mielestämme riittävän yksityiskohtaisesti määritelty nämä kysymykset. Toivomme, että tällä kevennetyllä päätöksenteolla voidaan lyhentää vakuutusoikeuden käsittelyaikoja ja näin ollen turvata muistisairaan asioita koskeva ratkaisu ajoissa. Tämän menettelyn taustalla ei saa olla ajatus taloudellisten resurssien säästämisestä, vaan oikeudelle on turvattava riittävät taloudelliset voimavarat.

Asian käsittely vakuutusoikeudessa

Pykälässä 16 on tärkeitä uusia asioita muutoksenhakijan informoimisesta ja ohjaamisesta. Muutoksenhakijalle annetaan tieto asian vireille tulosta, käsittelyajasta, tiedot kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta ja ohjeet mahdollisten lisäselvitysten toimittamiseksi.

Näiden ohjeiden tulee olla selkeitä. Ymmärrettävien ohjeiden avulla muutoksenhakija pystyy toimimaan itsenäisesti asiansa eteenpäin saattamiseksi ja hänen luottamuksensa oikeuden toimintaan vahvistuu.

Muistisairas joutuu sairauden edetessä turvautumaan toisen henkilön apuun asioidensa hoidossa. Mikäli muistisairas henkilö tekee valituksen yhdessä esim. läheisensä kanssa, on tärkeää, että molemmat saavat tiedon asian etenemisestä. 16 pykälässä on kirjattu, että ”vakuutusoikeus voi jättää ---selvityksen huomioon ottamatta, jos selvitys saapuu --- ratkaisupäivän jälkeen.” Mielestämme pitää olla joustoa, jos viivytykseen on pätevä syy.