Tutkimus ja osaaminen

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

Korkeatasoinen, riittävän monipuolinen ja valtakunnallisesti edustava tutkimustieto on jo nyt luonut uusia mahdollisuuksia aivoterveyden edistämiseen, muistisairauksien diagnostiikkaan ja palveluiden vaikuttavuuden parantamiseen. Kansainvälisesti huippuluokkaa olevista tutkimusaloista on pidettävä hyvää huolta, sillä niissä syntyy uusia innovaatioita. Lisää tutkimusta tarvitaan muistisairaiden ihmisten psykososiaalisen tuen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä siitä, miten uusimpaan tietoon pohjaavat toimintatavat saadaan leviämään käyttöön erityisesti peruspalveluissa. Monialaisen ja koordinoidun tutkimuksen turvaaminen on välttämätöntä muistisairauksien kansanterveydelle ja -taloudelle luomaan kansalliseen haasteeseen vastaamiseksi.

Aivoterveyden edistämiseen, muistisairauksien tunnistamiseen sekä hoitoon ja kuntoutukseen tarvitaan osaavaa ammattihenkilöstöä. Erityishuomiota on kiinnitettävä muistisairaan ihmisen toimintakyvyn ja kotona asumisen monipuoliseen tukemiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä sosiaalipalveluissa. Ammattihenkilöstön tiedot, taidot ja asenteet mahdollistavat eettisesti kestävän toiminnan kaikessa hoidossa ja palveluissa. Hyvän hoidon ja palveluiden laadun turvaamiseksi on ammattihenkilöiden koulutukseen panostettava ja kuntoutuksen on sisällyttävä hoitotyöntekijöiden perus- ja täydennyskoulutukseen sekä perehdytysohjelmiin.

Muistiohjelman (2012 - 2020) tavoitteena on ollut, että...

  • Korkeatasoinen, monitieteinen tutkimus, joka hyödyttää kansanterveyttä ja -taloutta, muistisairaita ihmisiä, heidän läheisiään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, on vahvaa.
  • Vahvat tutkimusalueet, kuten epidemiologia, geeni-, kuvantamis- ja palvelututkimus, ovat edelleen kehittyneet. Samaan aikaan on tunnistettu puuttuvia ja hitaammin kehittyneitä tutkimusaloja ja tuettu niiden vahvistumista. Perustutkimuksen merkitys uusien innovaatioiden synnyssä on tunnistettu.
  • Hoito ja palvelut ovat näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisia.
  • Aivoterveyden edistämistä ja muistipotilaan palveluketjun toimintaa mittaavat laatuindikaattorit on kehitetty ja otettu valtakunnalliseen käyttöön.
  • Tutkimustieto on päätöksentekijöiden ulottuvilla ja sitä käytetään päätöksen teossa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa ja järjestämisessä.
  • Palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt edistävät kansalaisten aivoterveyttä sekä tunnistavat muistioireet ja ohjaavat muistioireiset henkilöt tutkimuksiin asiantuntijasuositusten mukaisesti.
  • Ammattilaiset kohtaavat muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa kaikissa eri palveluissa arvostaen, ottavat hoidossa huomioon eri muistisairauksien mukanaan tuomat muutokset, pystyvät ennakoimalla hallitsemaan käytösoireiden ilmaantumista ja niiden mukanaan tuomia tilanteita ja toimivat muistisairaan toimintakykyä tukien. Ammattihenkilöstöllä on riittävä osaaminen muistisairaan ihmisen identiteettiä ja elämänlaatua tukevaan hoitoon ja palveluun aina muistisairaan ihmisen elämän loppuun asti.
  • Ammattihenkilöstö tukee omaisia sekä hallitsee keskeiset muistisairaan ihmisen oikeusturvaan liittyvät kysymykset.