Aivoterveyden edistäminen

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Aivoterveyden edistäminen

Aivoterveys on elämän mittainen asia ja ihmisen tärkeä pääoma. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot vaikuttavat hyvinvointiin lapsuudesta vanhuuteen. Ne ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle, pitkälle työuralle sekä itsenäiselle elämälle. Aivoterveyttä on edistettävä elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan tukea työkykyä ja selviytymistä arjessa sekä varmistaa se, että muistisairauksiin sairastuttaisiin nykyistä harvemmin ja iäkkäämpänä.

Jokainen voi edistää aivojensa terveyttä läpi elämän. Aivojen terveyden edistäminen on osa muuta terveyden edistämistä. Aivojen terveyttä edistää niiden käyttö, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus, terveellinen ruoka ja normaalipaino, kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hyvä hoito sekä päihteiden ja tupakan välttäminen. Aivoterveyttä voidaan edistää monin tavoin, myös kansalaisten voimavaroja lisäävällä toiminnalla, kuten tukemalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja aikuisia sekä mahdollistamalla elinikäinen oppiminen. Aivoterveyttä edistää työn kuormittavuuteen vaikuttaminen, sillä työn kuormittavuus ja kiire voivat pitkittyessään aiheuttaa muistioireita ja keskittymiskyvyttömyyttä.

Aivojen terveyden vaaliminen on kannattava sijoitus tulevaisuuteen ikääntyvässä Suomessa. Aivoterveyttä voidaan edistää kaikkialla yhteiskunnassa: sosiaali- ja terveydenhuollon ohella merkittäviä ratkaisuja tehdään asumis-, kulttuuri-, liikenne- ja sivistyspalveluissa, yhdyskuntasuunnittelussa, järjestöissä ja elinkeinoelämässä. Aivojen terveyden edistäminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset vahvistamaan osaamistaan ohjata ja tukea kaikkia kansalaisia tekemään aivojen terveyttä lisääviä valintoja.

Muistiohjelman (2012 - 2020) tavoitteena on ollut, että...

  • Aivojen suojelu on otettu huomioon yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
  • Kunnissa/kuntayhtymissä aivojen terveyden edistäminen – osana yleistä terveyden edistämistä – on sisällytetty strategioihin, joiden toimeenpano konkretisoituu kunnan/kuntayhtymien toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa. Strategioiden terveysvaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti.
  • Ihmisten tietoisuus aivojen terveydestä on kasvanut ja kaikki saavat tukea aivojensa terveyden vaalimiseen.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat edistää asiakkaiden aivoterveyttä nykyistä paremmin.
  • Työelämässä tunnistetaan uupumisen ja kuormittuneisuuden ongelmat ajoissa ja niihin puututaan ennakoiden.