Muistikylä 2016-2018

Salon Muistiyhdistys ry

Muistikylä 2016-2018

- muistia tukevan osallisuuden ja esteettömyyden vahvistaminen


Yhä useampi muistisairas elää aikaisempaa pidempään kotona eli on osana kyläympäristöään tai taloyhtiötään. Tarvitaan paikallisten toimijoiden osaamisen vahvistamista ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämistä, jotta muistisairas voi elää omassa toimintaympäristössään, sen tukemana.

Muistikylä -projektin päätavoitteena oli vahvistaa muistisairaan henkilön osallisuutta ja toimijuutta omassa toimintaympäristössään ja edistää esteettömyyden kehittämistä muistisairauden näkökulmasta. Sen saavuttamiseksi lisättiin taloyhtiöissä ja kyläyhteisöissä muistisairaan tunnistamiseen, kohtaamiseen ja ohjaamiseen liittyviä taitoja sekä toimijoiden tietoa ja osaamista muistiystävällisen ja muistiesteettömän ympäristön kehittämiseen liittyen. Tavoitteena oli vahvistaa ja tukea palveluammattilaisten osaamista muistisairaan tunnistamisessa ja heidän valmiuksiaan toimia muistisairaiden kanssa. Tavoitteena oli myös jalkauttaa tietoutta muistiystävällisestä toimintaympäristöstä ja tukea muistiesteettömän ja toimijuutta vahvistavan yhteisön kehittämistä sekä osallistaa muistisairaita ja omaisia kokemusasiantuntijoina kehittämään toimivaa ja esteetöntä ympäristöä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista muistiystävällisen ja esteettömän ympäristön kehittämisessä.

 

Muistioireisen ikääntyneen kodin muutostyöt nähdään tärkeänä, mutta niiden toteutuksessa on vielä parantamisen varaa. Asuntojen ohella myös asuinympäristön huono suunnittelu ja ylläpito sekä etenkin liikkumisesteet heikentävät ikääntyneiden ihmisten itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksia merkittävästi. Lisäksi asuinalueen sosiaalinen turvattomuus vähentää halua liikkumiseen, kuten myös erilaisten kohtaamispaikkojen puute. Lisäksi on havaittu, että tilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat tahot tarvitsevat lisätietoa muistisairaista ja muistisairauksien aiheuttamista erityistarpeista ympäristöön liittyen. 

Projektin aikana luodut toimintamallit mahdollistavat ikääntyneen väestön kotona asumisen mielekkäämmin muistin heikentymisestä huolimatta ja muistiin liittyvien erityistarpeiden huomioimisen ikääntyneen toimintaympäristössä. Muistisairauksiin liittyvä tieto lisääntyy ja tieto muisti- ja aivoterveyteen liittyvistä riskitekijöistä lisääntyy väestön keskuudessa kylissä ja taloyhtiöissä, joissa ikäihmisiä asuu.

Projektissa kehitettiin mm. seuraavia työkaluja:

- Muistiesteettömyyskartoitus

- Muistiystävällisen ympäristön Pikaopas yhteistyössä Muistiliiton kanssa

- Tarkistuslista: Kodin turvallisuus (yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona-projektin kanssa)
- Muistiystävälliset esimerkkitilat: Rumpali21, Särkisalokoti ja Ilolansalon Aino- ja Aatoskoti (sisustussuunnitelma 2018)
- Muistiystävällinen toimija -koulutus
- Aistipuutostestaus
- Matalan kynnyksen kohtaamispaikat
- Taukopaikka-penkki ja korttelikerhot