Päättyneet projektit

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Kouvolan seudun Muisti ry

Päättyneet projektit

Tule mukaan – dementiasairaiden toimintakykyä tukeva kerhotoiminta (2006–10)

Kerhotoimintahanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama liikuntapainotteinen kerhotoimintahanke. Kohderyhmänä oli Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvat muistisairaat henkilöt, jotka ovat sairauden varhaisessa, lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Hanke järjesti liikunta- ja virikeryhmiä Kouvolassa ja Iitissä.

Voimavaralähtöiset terveyskeskustelut kymenlaaksolaisille 40–65-vuotiaille naisille (2011–14)

Terveyskeskustelu-projekti käynnistyi elokuussa 2011 ja toiminta jatkui vuoden 2015 loppuun asti. Projektissa tarjottiin 100:lle keski-ikäiselle (40–65-vuotiaalle) naiselle mahdollisuus osallistua terveyskeskusteluihin ja elämäntapavalmennukseen. Toiminta perustui aiemmissa muistisairauksien ennaltaehkäisytutkimuksissa saatuun näyttöön muun muassa kolesterolin, verensokerin, verenpaineen, ruokavalion, liikunnan, ylipainon ja stressin merkityksestä sairauden riskin alenemiselle. Aivoterveyttä edistää myös tasapainoiset sosiaaliset suhteet, riittävä uni ja lepo sekä hyvä itsetuntemus. Projektista tehtiin opinnäytetöitä, mm. Johanna Koskenniemi Pro gradu -tutkielma Naisten muistiterveys ja elintavat sekä Tiina Köningin opinnäytetyö Muistiterveyden riski- ja suojatekijät sekä aiheeseen liittyvä tiedon saanti keski-ikäisillä naisilla. Terveyskeskustelujen tavoitteena ja lopputuloksena oli vahvistaa yksilöiden tervettä puolta ja tuottaa taustatietoa Kymenlaakson eri alueiden asukkaiden muistiterveyden tilanteesta alueellisille päättäjille, alan asiantuntijoille sekä mahdollisesti tutkijoille.

Projektin tuotoksena yhteistyössä Muistiliiton kanssa on valmistunut Kohti parempaa aivoterveyttä - Opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin. Työkirja on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tukea terveyttään ja rakentaa hyvinvointiaan. Lisätietoa oppaasta löydät Materiaaleja ja linkkejä alasivulta.

Projektin myötä on jaettu ja saatu paljon arvokasta tietoa keski-ikäisten naisten aivoterveydestä ja sen edistämisestä. Kiitos kaikille projektiin osallistuneille! Vuoden 2016 aikana projektissa syntyneet hyvät käytännöt jalkautetaan soveltuvilta osin yhdistyksen muuhun toimintaan. Muistiluotsitoiminnan alla jatkuu osa toiminnoistamme, kuten aivoterveysluennot ja jatkossa kaikille avoin Aivoille arvostusta -vertaisryhmä.

Lisätietoa päättyneistä hankkeista toimistolta.