Etelä-Karjalan Muisti ry

Oikeudet ja edunvalvonta

Sosiaalioikeudet

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kunnan sosiaalihuoltolain nojalla maksama tuki, jota voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona. Omaishoidon tuen saaja on yleensä puoliso tai muu läheinen, joka sovittaessa huolehtii muistisairaasta tarpeellisten palvelujen avulla. Omaishoidon tukena maksettava palkkio maksetaan porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidosta tehdään sopimus, joka määrittelee palkkion suuruuden, vapaapäivien määrän ja muun annettavan tuen. Omaishoidon tuki kartuttaa myös hoitavan omaisen eläketurvaa. Sosiaalikeskuksen kotipalveluista voi saada lisätietoa tuen hakemisesta. Omaishoidon tuki on veronalaista.

Kotipalvelut

Kotipalveluilla tuetaan muistisairaan kotihoitoa ja kotona selviytymistä. Kotipalveluja annetaan muun muassa alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen rasittuneisuuden ja sairauden perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista toiminnoista. Kotipalvelun toimintamuotoina ovat: kodinhoitajan tai kotiavustajan antama kodissa tapahtuva yksilön ja perheen työapu, henkilökohtainen huolenpito ja tukeminen sekä tukipalvelut, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Kotipalvelut kuten muutkaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, eivät yleensä ole täysin maksuttomia. Perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen nojalla.

Kotipalvelua tarjoavat myös useat yksityiset kotipalveluyrittäjät.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt ovat muistisairaan asumisoloja parantavia palveluja, joihin kuuluvat muun muassa asuntojen varustamis-, korjaus- ja muutostyöt. Asunnon muutostöitä voidaan suorittaa silloin, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä, jotta potilas selviytyisi kotona. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi kylpyhuoneen muutostyöt ja sen varustaminen erilaisilla apuvälineillä, ovien leventäminen sekä teknisten apuvälineidin ja turvalaitteiden, kuten esimerkiksi erikoislieden asentamien. Asunnon muutostöitä voidaan korvata joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla.

Kuljetuspalvelut

Kuljetustukea voidaan myöntää muistisairaalle sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain nojalla. Kuljetustukea voi tiedustella ja hakea oman kunnan sosiaalikeskuksesta.

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkkeensaajan hoitotuki on kansaneläkelaitoksen maksama tuki, jonka avulla pyritään tukemaan sairaan tai vammaisen kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaamaan eläkkeensaajalle sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Eläkkeensaajan hoitotuen hakemiseen tarvitaan lääkärintodistus C, jonka voi saada esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä. Verotonta hoitotukea maksetaan porrastetusti ja tapauskohtaisesti. Hakulomakkeita ja ohjeistusta saa Kelan toimistosta, ja yhdistyksen työntekijät auttavat mielellään lomakkeiden täyttämisessä.

Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet

Muistisairas voi myös saada osittain tai kokonaan korvattavia lääkkeitä. Hoitavalta lääkäriltä voi kysyä lisätietoja näistä lääkkeistä. Hakemukseen tarvitaan lääkäriltä B-todistus. Myös apteekin lääkekuitit kannattaa säästää, koska niistä voi saada lisäkorvauksen Kansaneläkelaitokselta, mikäli lääkekustannukset ylittävät tietyn määrän vuodessa.

Veronmaksukyvyn alenemisvähennys

Veronmaksukyvyn alenemisvähennys on verotuksessa huomioon otettava vähennys. Mikäli hoidettavan vaikeahoitoisuuteen liittyvät todistettavat menot nousevat kohtuuttoman korkeiksi tai omainen joutuu matkustamaan melkein päivittäin omaistaan hoitamaan eri paikkakunnalle, kannattaa veroilmoitukseen laittaa tästä maininta ja tehdä vähennys. Vähennys on tuloista riippuvainen ja harkinnanvarainen perustuen eri verotoimistojen käytäntöihin.

Edunvalvonta

Potilasasiamies

Potilaslaki velvoittaa jokaista terveydenhuollon toimintayksikköä nimeämään potilasasiamiehen. Potilasasiamies toimii potilaan asemaa ja oikeuksia edistäen ja esimerkiksi neuvomalla potilaita ja omaisia, kouluttamalla henkilökuntaa, avustamalla potilaita tekemään muistutuksia tai vastaavia tyytymättömyyden ilmauksia, tai hakemaan potilasvahinkolain mukaista korvausta tarvittaessa.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Edunvalvoja

Täysi-ikäiselle henkilölle voidaan uuden holhoustoimilain mukaisesti määrätä edunvalvoja, mikäli henkilö esimerkiksi sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa. Kun henkilölle määrätään edunvalvoja, säilyttää päämies (muistisairas) oikeustoimikelpoisuutensa edunvalvojan rinnalla. Edunvalvojamääräys rinnastuukin entisessä holhouslaissa tarkoitettuun uskotun miehen määräykseen. Päämies voi tarvita edunvalvontaa ainakin seuraavissa asioissa: päämiehen taloudellisten asioiden hoitaminen, päämiehen huolto, päämiehen henkilökohtaisista asioista päättäminen sekä päämiehen puhevallan käyttäminen tuomioistuimissa ja viranomaisissa.

Edunvalvojan määrää tehtäväänsä pääsääntöisesti tuomioistuin. Myös maistraatti voi antaa edunvalvojamääräyksen tapauksissa, joissa päämies hakee itse edunvalvojan määräämistä ja pyytää, että tietty henkilö määrätään hänen edunvalvojakseen. Lisäksi edellytetään, että päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Jokaisella, joka tietää edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä, on oikeus ilmoittaa asiasta maistraatille salassapitosäännösten estämättä. Maistraattiin tehdään ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta, minkä jälkeen maistraatti voi hakea edunvalvojamääräystä tuomioistuimelta. Lisätietoa voi kysyä lähimmästä Maistraatin toimistosta tai yhdistyksen työntekijöiltä.