Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä

9.3.2016

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on sairaudesta tai tietystä elämäntilanteesta omakohtaista kokemusta. Pelkkä kokemus ei kuitenkaan yksin riitä tekemään ihmisestä kokemusasiantuntijaa. Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää oman henkilökohtaisen kriisin läpikäymistä ja oman elämäntilanteen selkeytymistä. Tämän lisäksi tehtävässä toimimiseen tarvitaan koulutus.

Kokemusasiantuntijan tehtävänä on kokemustiedon avulla lisätä ihmisten ymmärrystä tilanteesta. Kokemusasiantuntijatoiminasta hyötyvät toiset potilaat, omaiset, ammatilaiset ja koko organisaatio. Kokemusasiantuntija voi kertoa vasta sairastuneelle tai omaiseksi joutuneelle, miten selviytyä uudessa muuttuneessa elämäntilanteessa. Henkilöllä joka on elänyt samanlaisessa elämäntilanteessa ja on kenties kokenut samanlaisia tunteita, on syvällisempää ymmärrystä tilanteesta kuin ammattihenkilöllä ja hän voi antaa myös konkreettisempia ohjeita arjessa selviytymiseen.

Kokemusasiantuntija voi olla myös linkki ammattilaisten sekä potilaiden ja omaisten välillä. Hän voi tuoda palveluja tarvitsevan henkilön näkökulmaa toiminnan kehittämiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja erilaisiin hankkeisiin. Häntä voi käyttää esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, palvelujärjestelmien suunnittelussa, hoitoketjujen kehittämisessä, ohjausmateriaalin päivittämisessä ja ohjauksen kehittämisessä.

Myös muistisairautta sairastavilla ja heidän omaisillaan olisi paljon kerrottavaa ja annettavaa muistisairautta sairastavien hoidon ja ohjauksen sekä omaisten saaman tuen ja avun kehittämiseen. Erityisesti toivoisin, että omaiset kiinnostuisivat kokemusasiantuntijakoulutuksesta, sillä heitä tarvittaisiin ammattihenkilöiden rinnallakulkijoiksi.

Sairastuneiden ja heidän omaistensa ääntä voi kuulla myös muilla keinoin. Muistiliitto on rakentamassa uutta strategiaa ja tässä prosessissa on kysytty myös muistisairautta sairastavilta, mitä heidän mielestään strategiaan tulisi kirjata ja millaisten asioiden eteen Muistiliiton tulee tehdä töitä. Sairastuneet korostivat kolmea asiaa:

  1. Ihmisarvon säilyminen
  2. Yksinäisyyden vähentäminen
  3. Kohtaamisen taidon tärkeys

Muistiliiton perustehtävä on sairastuneiden ja heidän omaistensa oikeuksien puolustaminen ja heidän äänensä kuuluviin saaminen Siksi onkin tärkeää, että liiton toiminnassa korostetaan näitä sairastuneiden esille tuomia näkökulmia.

Kokemuskouluttajat Sairaanhoitajapäivillä

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt, joihin Muistiliittokin kuuluu, on mukana Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa 10.–11.3.2016.

NV-osastolla sekä NV-puheenvuoroissa on aiheena kokemusasiantuntijuus. Tietotorin puheenvuoro otsikolla Omakohtaista oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta ihmisiltä on molempina päivinä klo 12, jonka jälkeen kokemuskouluttajat noin tunnin ajan tavattavissa osastollamme. Löydät meidät osastolta 3h20, tapaamisiin!

Kirjoittaja:

Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 09 432 3124
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi