Intensiivisellä tuella kohti itsenäisempää asumista

4.4.2016

Valtakunnallisena ikäpoliittisena linjauksena on tukea ja mahdollistaa ikääntyvien ja muiden tukea tarvitsevien asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden määrä kuitenkin kasvaa tasaisesti, ja nykyisellä toimintatavalla ikääntyneiden palvelujen tuottaminen on jatkossa haasteellista resurssien niukkuuden vuoksi.

Jotta kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan lisäämättä kestämättömällä tavalla kustannuksia, tarvitaan kotona asumista tukeviin palveluihin uudenlainen monialainen toimintamalli, missä asiakas sekä hänen verkostonsa ja läheisensä ovat aiempaa aktiivisemmassa roolissa. Näin on tehty Järvenpäässä.

Järvenpäässä on saatu vaikuttavia tuloksia asiakkaan elämänlaatuun ja kaupungin kokonaistalouteen. Kaupungissa haluttiin löytää toimintamalli, jolla voidaan vaikuttaa kuntalaisten toimintakyvyn ja itsenäisyyden säilymiseen sekä kotona asumisen tukemiseen. Visiona oli, että tehokkaalla, intensiivisellä ja oikea-aikaisella tuella voidaan kuntalaisen omaa osallisuutta, voimavaroja ja aktiivisuutta vahvistaa niin, että näköpiirissä olevien palvelujen tarve siirtyy, vähenee tai poistuu kokonaan.

Aiemmin henkilöstön huomio on keskitetty asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, ja asiakas on jäänyt liian usein varsin passiiviseksi palvelunsaajaksi. Nyt yhdessä henkilöstön kanssa käännettiin huomio ikääntyneen asiakkaan sekä hänen verkostojensa kykyihin, motivaatioon, osaamiseen, osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. Oikea-aikainen, varhainen ja vahvasti omatoimisuutta tukeva kohtaaminen tukee asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa aitoa osallisuutta ja antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Näin voidaan jatkaa laadukasta ja antoisaa elämää omassa kodissaan toimintakyvyn heikkenemisestä tai tuen tarpeen kasvamisesta huolimatta.

Ensimmäiset tulokset noin vuoden kehittämistyön ajalta ovat erittäin rohkaisevia: voimavaralähtöisellä intensiivisen tuen toimintamallilla voitiin vaikuttaa merkittävällä tavalla sekä ikääntyneen elämänlaatuun että kaupungin kokonaistalouteen. Järvenpäässä saavutettiin muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Yli 85 %:lla jakson käyneistä asiakkaista (47 asiakasta / 55 asiakkaasta) palvelutarve väheni merkittävästi tai poistui kokonaan voimavarojen vahvistumisen ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisen kautta. Näistä asiakkaista:
    • 36 % asiakkaan kotihoidon käyntimäärä väheni merkittävästi (keskimäärin 1,5 vuoro-kaudessa)
    • 43 % asiakkaan kunnallisen palvelun tarve poistui kokonaan
    • 21 % asiakkaan siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen siirtyi ja asiakas pystyi jatkamaan kotona asumista.

Mutta miten tämä toteutettiin? Lue lisää tästä artikkelista.

Kirjoittajat:

  • koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen / Järvenpään kaupunki
  • kotihoidon päällikkö Tiina Palmu / Järvenpään kaupunki
  • sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Sinkkonen_Palmu.jpg

Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajien omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.