/se/muistiliitto/vard-och-rehabilitering/anpassningstraning/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Anpassningsträning

Anpassningsträning är individuell eller grupp-, öppen eller kursformig verksamhet, vilken har som mål att stöda den minnessjuke och hans närstående för att de skall klara sig i hemmet och i sin vardag, genom att upprätthålla och stärka funktionsförmågan och främja de närståendes orkande och kraftresurser.

I allmänhet har anpassningsträning arrangerats i form av kurser för grupper. De insjuknade är i allmänhet hela tiden på kursen, och de närstående ofta en del av kursen. Det kan finnas både gemensamt och anpassat program.

I början av kursen kartläggs livssituationen för och funktionsförmågan hos den som skall rehabiliteras, genom intervjuer och tester, och på basen av dessa sätter man tillsammans med den insjuknade och dennes närstående upp målen för kursen. Målen kan vara fysiska, psykiska, sociala och/eller kognitiva.

Den insjuknade kan erbjudas t.ex. minnesgymnastik i olika grupper, avslappning, verksamhetsterapi, motion och diskussionsgrupper. Avsikten är att skapa möjligheter för kamratstöd och anvisa sätt att klara av sin vardag. De närstående får information om minnessjukdomar, förändringarna och beteendesymtomen de ger upphov till samt om nödvändiga bidrags- och stödformer. På kurserna behandlar man även de känslor som ett insjuknande ger upphov till. Det är viktigt att hela familjen får psykosocialt stöd och konkreta tips för hur man klarar av och orkar med vardagen.

Arbetsgruppen för anpassningsträning kan bestå av bl.a. vårdare, socialarbetare samt fysio-, verksamhets- och psykoterapeut. Anpassningsträningen finansieras av FPA, Penningautomatföreningen (RAY) och sjukvårdsdistrikten.

FPA:s anpassningsträningskurser

FPA:s anpassningsträningskurser är avsedda för minnessjuka personer som är under 76-år, vilka sjukdomen orsakar psykiska och fysiska eller sociala begränsningar och vilka kan antas ha nytta av kursen. Den som rehabiliteras bör ha adekvat diagnostiserad mild eller medelsvår Alzheimers sjukdom, Lewykropp –sjukdom, blodkärlsrelaterad minnessjukdom eller Parkinsons sjukdom och svårigheter med informationshantering eller en kombination av dessa.

Sidan uppdaterad 30.10.2017

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.