/fi/alasivut/ajankohtaista/edunvalvontapalvelun-asiakkaiden-oikeusturvan-ja-yhdenvertaisuuden-toteutuminen/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Kirjallinen kysymys ja oikeusministerin vastaus

Edunvalvontapalvelun asiakkaiden oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on vastannut Muistiliiton hallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen kirjalliseen kysymykseen edunvalvontapalvelun asiakkaiden oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden tukemisesta.

Ministerin vastaus

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Edunvalvonnassa olevia päämiehiä oli vuoden 2013 lopussa noin 64 000. Yleisessä edunvalvonnassa heistä oli noin 35 900 päämiestä, joista noin 3 200 päämiehellä oli ostopalvelun tuottajan yleinen edunvalvoja ja noin 32 700 päämiehellä valtion oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja. Valtaosa ostopalvelun tuottajista on kuntia, jotka jatkoivat oikeusaputoimistojen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella palvelun tuottamista edunvalvonnan siirryttyä valtiolle. Heillä on noin 2 200 päämiestä. Edunvalvontapalveluja tuottavilla asianajotoimistoilla, lakiasiaintoimistoilla ja muilla yrittäjillä on noin 1 100 päämiestä.

Edunvalvontapalveluiden järjestämisen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle. Kaikkien edunvalvojien toimintaa valvoo holhousviranomainen eli maistraatti ja yleisten edunvalvojien toimintaa seuraa tämän lisäksi eduskunnan oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen ratkaisut ja selvitykset kanteluista ja tarkastuksista ohjaavat yksittäisen ratkaisun lisäksi yleisesti toiminnan kehittämistä.

Yleisten edunvalvojien kelpoisuusehtoja koskevista vaatimuksista on säädetty vuoden 2013 alusta lukien oikeusministeriön asetuksella. Samaa kelpoisuutta edellytetään nyt ostopalvelusopimuksissa myös ostopalvelun tuottajien edunvalvojilta. Kelpoisuusvaatimuksilla ja onnistuneella rekrytoinnilla pyritään varmistamaan, että edunvalvojiksi valikoituu työntekijöitä, jotka hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti ja päämiestensä etuja puolustaen. Oikeusministeriö myös kouluttaa niin ostopalvelun tuottajien kuin oikeusaputoimistojen henkilökuntaa monipuolisesti. Koulutuksessa korostetaan asiaosaamisen lisäksi hyvää edunvalvontatapaa, päämiehen kohtaamista ja yhteydenpitoa päämieheen. Uusia työntekijöitä on perehdytetty koulutuspäivillä edunvalvojan tehtäviin ja velvollisuuksiin ja hyviin menettelytapoihin ja muun ohella Euroopan neuvoston suositukseen toimintarajoitteisen aikuisen oikeudellisen suojelun periaatteista. Koulutuksessa korostetaan päämiehen itsemääräämisoikeutta ja päämiehen ja edunvalvojan yhteistyötä. Eri järjestöjen muun ohella Muistiliiton edustajat ovat olleet kehittämispäivillä esittelemässä edustamansa ryhmän erityistarpeita ja hyvän yhteistoiminnan edellytyksiä.

Oikeusministeriössä toimiva yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä on tehnyt suositukset päämiehen ja edunvalvojan yhteydenpidosta ja päämiehen mahdollisuudesta tavata aina tarvittaessa edunvalvojaansa ja edunvalvontahenkilöstöä. Kaikkien yleisten edunvalvojien edellytetään noudattavan näitä suosituksia.

Lähtökohtana on, että yleiset edunvalvojat hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti ja puolustavat päämiestensä etuja. Tästä ja päämiesten oikeusturvasta ja yhdenvertaisuudesta huolehditaan myös sisäisen valvonnan keinoin. Riskienhallinnan menettelyillä pyritään siihen, että virheitä ei tapahtuisi. Oikeusaputoimistoihin on tehty tarkastuksia ja toimistojen omaa sisäistä valvontaa kehitetään niin, että mahdolliset virheet huomattaisiin varhaisessa vaiheessa. Jos päämies valvonnasta huolimatta joutuu kärsimään vahinkoa edunvalvojan tahallisen tai huolimattoman toiminnan vuoksi, vahingot korvataan holhoustoimilain ja vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti. Jos vahingon on aiheuttanut oikeusaputoimiston tai ostopalvelun tuottajan yleinen edunvalvoja, hänen työnantajansa vastaa vahingosta isännänvastuun perusteella. Oikeusministeriö on ohjeistanut oikeusaputoimistoja korvauskäsittelystä ja vaatimusten toimittamisesta ministeriön käsiteltäväksi. Ohjeissa on painotettu, että havaitut vahingot tulee saattaa korvauskäsittelyyn.

Kehittämistyö jatkuu oikeusministeriössä yhteistyössä työntekijöiden ja maistraatin edustajien kanssa sekä kuulemalla asiantuntijoita. Päämiesmäärän kasvua seurataan, niin että se ei kasva liian suureksi suhteutettuna edunvalvontahenkilöstön määrään. Päämiesten taloudellisten asioiden hoitamista pyritään tehostamaan asianhallintaohjelmalla, johon kehitetään sähköistä liittymää maistraattiin, jotta muun ohella vuositilit voidaan lähettää sähköisesti ja niiden tarkastus nopeutuu. Ostopalvelusopimusten valvontaa ja yhteistyötä palvelun tuottajien kanssa tiivistetään niin, että palvelut ovat yhdenvertaisia palvelun tuottajasta riippumatta.

Yksikin tapaus, jossa edunvalvontaa ei ole hoidettu asianmukaisesti ja päämiehelle on aiheutunut vahinkoa, on luonnollisesti liikaa. Oikeusministeriön käsityksen mukaan kuitenkin valtaosa yleisen edunvalvonnan henkilökunnasta on hyvin sitoutunutta, ammattitaitoista ja hoitaa vaikeaa tehtäväänsä asianmukaisesti ja päämiehen etuja puolustaen. Oikeusministeriö pyrkii kuvatuilla toimilla järjestämään yleisen edunvalvonnan toimintaedellytyksiä sellaisiksi, että edunvalvojilla ja edunvalvontasihteereillä on perustehtävien hoitamisen lisäksi riittävästi aikaa myös päämiesten henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Näillä toimilla turvataan myös sitä, että kansalaiset saisivat mahdollisimman hyviä ja yhdenvertaisia edunvalvontapalveluja riippumatta siitä, kuka toimii edunvalvojana.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Sivu päivitetty 28.2.2014

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)